Karácsonyi Körlevél (2016 December)

Karácsony

 

Hungarian Presbyterian Church

Magyar Presbyteriánus Egyház

Lelkipásztor: Szabó Péter

 

Jézus mondja: Én vagyok a világ világossága (János 8:12)

és ti vagytok a világ világossága (Máté 5:14) 

 

KEZDETBEN TEREMTETTE ISTEN

 

az eget és a földet.  Ezekkel a szavakkal indul a Szentírás.  A legelső szó a héberben forrásfejet jelent, vagyis azt a pontot, ahol a hegy lábánál kibuggyan a víz.  Hogy az honnan érkezett oda titkos erecskéken, ez már egyszerüen ellenőrizhetetlen.  De hogy azok követhetetlenül ott vannak, az nem vitás.  Vagyis a kezdet nem Isten kezdete, hanem a teremtés kezdete.  S hogy előtte mi volt és hogyan, erről csak annyit tudunk mondani, hogy az örökkévaló Szentháromság Isten élt, hozzáférhetetlen világosságban, hiszen Ő maga a világosság.  Ezek után érthető, hogy az egész teremtés ezzel indul:  Legyen világosság.  Ehhez nem kellett nap, ami sokkal később jött létre, s ebben a világosságban teremtetik az ősanyag, a maga mindenfajta káotikus állapotában.  Aztán Isten,  – mert Ő a rendnek az Istene -, rendezni kezd és szétválasztja, ami felülre és alulra való, majd rendezi a földgömbön a vizet és a szárazföldet.  Folytatódik a növényvilág életre keltésével, aztán láthatóvá válnak az égitestek, majd teremti a vízi állatokat, ezután jön a madárvilág, a szárazföldi állatok, s az ember.  Ebbe a rendbe illeszkedik  a nappal és az éjszaka, és ez az utóbbi nem mint félelmetes sötétség, hanem a nap pihenés szakasza.  Alapvetően minden ragyogó rendben van,  valami csodálatos paradicsomi állapotban.

 

Ekkor történik a sátán csalásából a bűn, mely szellemileg sötétít be mindent.  Igaz, hogy felkel a nap, de az ember már ki van rekesztve a paradicsomból.  Emlékek maradnak, s megtörténik Kain születése iszonyatos fájdalmak között, s bár öröm, hogy élet jött a világra, de a szenvedés, s a majdani halál, az egész élet mindenfajta bizonytalansága sötét árnyékot vet.  S ettől kezdve visszatarthatatlan ennek a másfajta sötétségnek a hatalma.  Micsoda sötét indulatok vesznek erőt Kain lelkében az elutasított áldozat bemutatása után, s jóllehet ettől Isten inti és óvja, mégis megöli Ábelt.  Mit érezhetett Ádám és Éva találkozni nemcsak a halállal, hanem a gyermekük halálával?!  Gyermeket temető szülők mondják el, hogy erre a fájdalomra nincsenek emberi szavak.  S ehhez még tudni kell Ádámnak és Évának, hogy engedetlenségük indította el ezt az egész katasztrófát.

 

S most hatalmasat lépve azt látjuk, hogy besötétült az emberi társadalom, s valami félelmetes teret nyert a sötétség fejedelme, ahol annak angyalai férfi ábrázatában keverednek az emberek leányaival, s kibontakozik egy minden erkölcsöt tipró, terrorista, egymást lelkileg, testileg gyilkoló társadalom, ahol már csak egyetlen parányi fénypontocska van, egy ember, aki még mindig figyel Istenre, s így irányítja, vezeti családi életét.  Noénak hívják.  Végül is Isten megbánja, hogy embert teremtett a földre.  Nóét családostól kimenti, a többit pedig özönvíz által elpusztítja.

 

Uj kezdés az emberiség életében, ahol sajnos az örökletes bűn megmarad, s tovább rombol.  Hamarosan Isten ellen való lázadásban támadná meg az eget, a Teremtőt, s Bábel tornyát kezdi építeni.  Érthetetlen, hogy ezt a csak-romlásra-kész embert miért szereti még mindig Isten.  Csupán azt tudjuk, hogy az emberiség megtartatása végett a nagy egynyelvűséget feldarabolja, mert neki csodaterve van ezzel sötét elméjü, sötét lelkü megrontott világgal.  Évezredek telnek, s most gyujt egy parányi fényt, megkeresi Ábrahámot, képtelen igéreteket ad neki (hogy az öreg, gyerektelen házaspárnak – 75 és 65 – gyereke születik, sőt megszámlálhatatlan nagy néppé lesz), s ezen a csatornán keresztül küldi majd el azt a Szabadítót, Akit még annak idején Ádámnak és Évának ígért.  Mert az Isten nem feledékeny.  Mert Ő hűséges, s amit megígért azt meg is teheti és meg is teszi.  S így lesz Ábrahám leszármazottja mint az ég csillaga, mint a föld pora.  S a következő évszázadok bűnről, szenvedésről, vérről, halálról számolnak be, de közben egy vékony erecskén ismétlődik az ígéret, már részleteket is mond:

Jön majd emberi kéz érintése nélkül, szűztől születetten, törékeny fiugyermekként érkezve, de akiben a Szentháromság titokzatos jelenléte misztikusan, azaz érthetetlenül, de megtapasztalhatóan van jelen.  Jön, hogy mint tökéletes, bűntelen, új ember  odaáldozza magát Megváltóként a Golgotai kereszt oltárán, hogy aki hisz majd Őbenne el ne vesszen, hanem örökélete legyen.

 

A próféciák elhangzottak, az isteni kijelentések leírattak és évezredek pusztító történelmében megőriztettek, de még mindig csak sötétben reménységet adó próféciák.  Aztán ezek mind elhallgatnak, és 400 évig semmi!  Mert az idő, a történelem  a mindenható teremtő Isten hatalmában van.   És az idők teljességében rendeződni kezd a bolygók világa, s egyre láthatóbban dereng föl a Betlehemi csillag.  Izráel nemigen látja, ott nincsenek csillagászok, de az öreg Zakariás reggeli áldozás közben az oltár mellett a Szentek Szentje közelében rémülten pillantja meg Gábrielt, aki azzal a hírrel jön, hogy a Messiás útkészítőjét a megvénhedt pap, s az alig fiatalabb felesége Erzsébet házasságába helyezi el Isten.  Hetek, hónapok telnek, s most ugyanaz a Gábriel megkeresi Názáretben a szűzet, Máriát, hogy közölje vele, ő a kiválasztott, akiben emberi kéz érintése nélkül a Szentlélek által fogantatva megtestesül az Ige.  Őbenne minden prófécia a megváltásra nézve beteljesedik, s megtörténik az érthetetlen csoda, hogy Isten annyira szereti ezt az általa teremtett, megromlott lázadó világot, akiből csak az istentelen gonoszság ömlik ki, hogy odaadja helyettes áldozatul a Fiát, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örökélete legyen.

 

De még nem tartunk ott.  Még csak ott tartunk, hogy a József által eljegyzett Mária helyzete abszolut bizonytalanná válik.  Az iparos vőlegény érthető módon elutasítja a felfoghatatlant, nevezetesen, hogy Mária a Szentlélek által van áldott állapotban.  Józsefnek nincsenek korábbi zavaros kapcsolatai, Mária három hónapos terhessége kibirhatatlan számára, fel akarja bontani a jegyességet.  Ez persze nem változtatna a gyerekváráson, s a Mózesi törvényen, hogy a házasságon kívüli terhesség miatt őt  meg kell kövezni.  Olyan megoldhatatlanul sötét az egész szituáció, hogy a Mennynek kell beavatkozni:  “József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne fogantatott a Szentlélektől van az.  Szül pedig Fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből.”  (Máté 1: 20, 21)  S így lesz a szívet, lelket, agyat repesztő kilátástalanságból mennyegző, mert az Istennek semmi sem lehetetlen.

 

Nos, korántsem problémamentes a folytatás.  Most ugyan még békességesen élnek Názáretben.  József dolgozik mint jól ismert, ügyes, becsületes ácsmester, Mária pedig ellátja a háztartást.  Közeleg a szűlés ideje, s ekkor jön a császári parancs, ami miatt, – népszámlálás végett Betlehembe kell menniük, mintegy 120 km-es, legalább négy napi gyaloglásra, mégha szamáron is.  Ez már az az időszak, – és ezt minden édesanya tudja – amikor már végképp nem jó se állni, se ülni se járni se feküdni, kiváltképpen nem egy csacsi hátán zötyögni.  Késő sötét estére érnek Betlehembe, szálást nem lehet kapni, valami barlang istálló ad hajlékot nekik, s ezen az éjszakán, – csakugy mint annak idején Éva –  egyedül, tapasztalt segítség nélkül megszűli Jézust Mária, s az istálló lett a Menny szűlőszobája.

De ebben a nagy sötétségben, ahol a közelben pásztorok vigyáztak nyájaikra, (a Jeruzsálemi templom áldozati bárányaira), nagy világosság jelenik meg, s benne láthatóan egy angyal hirdeti, hogy megszületett a Megtartó Dávid városában, Betlehemben.  A jel az istálló jászolában lévő gyermek.  S most még tovább ragyog fel félelmetesen a fény.  Mennyei kórus zengi, hogy:  “Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat.”  Aztán az angyalok eltünnek, s bár a sötétség nem fogadja be a világosságot valami mégis ott marad a pásztorok szivében, és ezzel indulnak el meglátni, amit az Ur megjelentett nekik.    Később a betlehemi csillag vezetésében tudós királyok jönnek Izráelbe a Jeruzsálemi királyi palotába Heródeshez, majd onnan az 5-6 km-re levő Betlehembe, hogy ők is hódoljanak az emberré született Megváltónak.  De rövid időn belül katonai csapat követi őket, hogy vérfürdőt rendezzenek.  Szinte az utolsó pillanatban inditja utnak sürgősen az Ur angyala Józsefet, Máriát, és Jézust Egyiptomba, hogy emigránsként, nyelvi nehézségekkel, az idegenekre váró mindenfajta problémával még négy évig, Heródes haláláig éljenek ott.

 

Visszajőve nem mernek Betlehembe letelepedni.  A gyermekgyilkosság története tul fájdalmas és tul friss.  S a véreskezü öreg Heródes után (akit nagy Heródesként emlegetnek) a fia folytatja a trónon.  Talán maguk se realizálják hogy a körülményekben Isten irányítja döntéseiket, lépéseiket, és Mária városában, Názáretben telepednek le, s még ebben is prófécia teljesedik be.  De nem vitás, hogy ezt egy negyedszázadnyi családi élet követi.  Mária és József házasságából Jézus után még négy fiu születik, Jakab, Józsé, Judás és Simon, és köztük, vagy utánuk lányok is, akiknek nevét nem ismerjük (Márk 6:3, és 3:31-35)  Mindenesetre a lassan kilenc tagu család háztartása, főzés, mosás, gyerek-nevelés gondja Mária szolgálatára marad.   Amikor Jézus 30 év körül van elindul a messiási küldetésére, s ezt kijelenti a Názáreti zsinagógában.  (akkorra József már meghalt -, ám az emléke még frissen élt -, mert a botránkozó Názáretiek nem mint egy régmult feledésbe ment nevet emlegetik). Mindenesetre elhangzik, hogy a Názáreti Jézusban teljesedtek be a próféciák.  S a három év alatt, mikor Izráelben szerte járva gyógyított és tanított  közli magáról, hogy  Ő a Világ Világossága.  Emiatt aztán egyre több a baj.  Mert csodálatos a világosság!  De abban nemcsak Isten és teremtésének  megrendítő volta válik láthatóvá, de felfedetik a piszok, a bűn, az emberi lélek és szív sok-sok sötét indulata, terve, ám ettől csak kevesen akarnak szabadulni.  Kell Jézus, amig ad egészséget és kenyeret (ma is így van),  de egyébiránt az emberek szeretik a sötétet.  A sötétben nem idegesiti őket az, amiről a világosságban kiderül, hogy korrupt és mocsok.  Kényelmesebb a megszokott sötétség, mert nem tudják, hogy ebben a sötétség fejedelme mozgatja őket mint egy fabábut, láthatatlan zsinórokon, egymás becsapására, egymás gyilkolására ösztökélve őket, elrejtve előlük hogy folytatás van számadással és ítélettel, s az azt követő örök homály, a Jézus nélküli földi életet követő elkerülhetetlen örök kárhozattal.

 

De akik befogadták Őt!  Ó Istenem, micsoda változás!  Rárőkönyödve saját életük bűnterhelt mocskára nem elmenekülnek a Világ Világosságától, hanem gyónásban, bűnvallásban mossák, fehérítik ruháikat egy elképesztő nagy reménység látomásában, hogy egyszer az örök világosságban csoda-fehérben élnek majd együtt a szent Istennel, Akinek jelenléte, lakása, sátora együtt lesz azokkal az emberekkel, akik jöttek a nagy nyomoruságból, akik ujjászülettek, akik megmosták, és megfehérítették ruhájukat a Bárány vérében, akik átvitetnek kegyelemből oda, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál.  S közben maguk sem tudják hogy a Világ Világossága ujjá teremtő hatalma által titokzatosan a világosság fiaivá válnak, sőt ezt meghaladóan ők maguk is a világ világosságává lesznek, mert ez a kegyelemből kapott új poziciójuk, hivatásuk és feladatuk.  És ezeknek közössége a keresztyén Anyaszentegyház nemzedékről nemzedékre való folytatásban, egész Jézus visszajöveteléig.  Közben egyen-egyenként a Megváltó eljön értük, s mihelyt az atyai házban elkészült számukra a hely magához veszi őket.  Igy gyüjti be az ujjászületett emberiséget, akikben megismétlődik, hogy az Ige és Szentlélek által új emberré lettek.  Rajtuk keresztül terjed tovább a világosság, Isten Országa, ők pedig szolgák, eszközök Isten ujjáteremtő munkájában, nem azért hogy hatalmi organizációkká váljanak, s a világhoz idomuljanak, hanem hogy Isten Országának képviselete és követei legyenek.

 

A történelem ismétli magát.  S ahogy a Világ Világossága gyűlöltté, megvetetté, üldözötté vált, úgy a tanítvány sem lehet különb a Mesterénél.  Ő maga mondotta:  “Engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak, de bízzatok, én meggyőztem a világot.”   Egy nemzedékkel később, Pál az utolsó levelében azt irja Timóteusnak:  “Mindazok, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban üldöztetni fognak……De te, hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyüjtenek maguknak tanítókat….Az igazságtól elfordítják az ő fülüket……De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd.”  (2 Tim. 3: 12- 4:5)

 

Világosságban indult a teremtés annak idején, besötétedett a bűntől, ujra eljött a Világosság, továbbadta isteni privilégiumát az Anyaszentegyháznak, a Benne hívőknek, a világosság fiainak, hogy az Ő nyomdokaiban vigyük véghez megbizatásunkat.  2000 évvel ezelőtt eljött, s Isten népe szerte a világon várja az ígéret szerint való visszajövetelét.

 

Áldja meg az Ur Karácsonyi emlékezésünket, s az Ur Jézust visszaváró, Néki szolgáló életünket.

 

Szabó Péter, lp.

 

VISSZATEKINTÉS

Október 30.-án arra a nagy Reformációra emlékeztünk, melynek 500. évfordulóját 2017-ben készülünk ünnepelni.   Véssük lelkünkbe a megujulás nagy jelszavait:  Egyedül  Isten Igéje, egyedül az Ur Jézus Krisztus a Megváltó, egyedül csak hit által, s egyedül csak kegyelemből, végül pedig egyedül Istené a dicsőség!  Az Urvacsoraosztásos Istentisztelet után Gyülekezeti Ebéden maradtunk együtt, s e helyen is köszönetet mondunk azoknak, akik őszi nagy egybegyülekezésünket előkészítették.

 

Október 23.-án az 56-os forradalom 60. évfordulóján nemzeti életünkre kerestük az Ige eligazítását, s ugyanekkor az istentisztelet zenés áhitattá vált, ahol fiataljaink hangszerekkel dícsérték Istent és kísérték a gyülekezeti éneklést.  Külön is köszönjük Turcás Athena tanítását és szolgálatát és az ifju zenészek, Butyán Jade, Barabas Máté, Gébel Emmanuel és Turcas Flóra közreműködését.

 

MEGKERESZTELTÜK  Demeter Nadia Alexandrát, Demeter Zoltán és Julia kislányát, és Argyelán Csöpike dédunokáját Szeptember 25.-én.  Áldja meg az Ur a gyermeket és családját.

 

ELTEMETTÜK

Valamennyiünk megdöbbenésére váratlanul elköltözött közülünk  Uskerth Liza, Uskerth Ida, és néhai Uskerth László presbiter alapító tagunk leánya. Temetése Október 8.-án volt. Az Ur adjon vígasztalást özvegy édesanyjának és szeretteinek.

Október 15.-én eltemettük Zimány György testvérünket  nagyszámu családi, baráti és gyülekezeti résztvétellel. Az Ur erősítje gyászoló özvegyét, Ilonkát és szeretteit.

Valamint Október 16.-án elbucsuztunk Nóé Anna alapító tagunktól és hűséges presbiterünktől gyülekezeti istentisztelet keretében.  Az Ur vígasztalja leányát és unokáit.

“Én vagyok a feltámadás és az élet” – mondja Jézus -,” aki hisz Énbennem, ha meghal is él.”

 

ÜNNEPI PROGRAMUNK

ADVENT  harmadik vasárnapja December 11. ISTENTISZTELET de. 9:30-kor.

Ezt követően KARÁCSONYI EBÉD-en maradunk együtt.

Kérjük az ebéden való résztvételi szándékot bejelenteni legkésőbb Dec. 8.-án estig a 514-331-1510 telefonszámon.

 

December 18.  Advent IV. vasárnapja. Istentisztelet után készülünk a Magyar Otthonba átmenni, hogy ebéd alatt karácsonyi köszöntést mondjunk ott élő honfitársainknak.

Este 7.-kor  Gyertyafényes Karácsonyi többnyelvű Istentisztelet a templomban.

 

KARÁCSONYI  ISTENTISZTELET  ÚRVACSORAOSZTÁSSAL  Dec. 25, Vasárnap d.e. 9:30-kor

 

UJÉVI  ISTENTISZTELET  Január 1, 2017 Vasárnap, d.e. 9:30-kor

 

Szeretettel hívjuk Testvéreinket ünnepi alkalmainra.

 

Betegeinknek, idős testvéreinknek szíves-örömest visszük ki az Úrvacsorát házhoz, kérés szerint.

Comments are closed.

Istentiszteleti Életünk

  • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
  • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
  • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
  • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
  • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
  • A negyedik pénteken “Mai Ige”
  • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca