Húsvéti Körlevél (2017)

 

Hungarian Presbyterian Church

Magyar Presbyteriánus Egyház

Lelkipásztor: Szabó Péter

 

“Mi elhittük és megismertük, hogy Te vagy

a Krisztus, (Messiás), az Élő Istennek Fia….

(János 6:69)

 

 

ÉVEKKEL EZELŐTT

amikor a templomban a tönkrement légkondicionálók helyett új és csendes gépeket kerestünk, az egyik cég kiküldöttjével tárgyaltam, akiről a beszélgetés során hamar kiderült, hogy zsidó.  Én eléadtam szeretettel azt a hatalmas tényt, hogy Izráel csatornáján keresztül kaptuk mi, pogányból lett keresztyének a Megváltót, s miközben ők Krisztus után 70-ben szétszórattak a világ minden részére közben Isten lehetőséget nyitott nekünk pogány hátterüeknek, hogy bekerüljünk a Mindenható Isten családjába, az Ur Jézus Krisztus érdeméért és mint örökbefogadottak mi is Isten gyermekeivé lehessünk.  Ez az elképesztő, minden értelmet meghaladó kegyelem egy más fajta viszonyulásra kötelez bennünket Izráel népe iránt, akik az évezredek pogromjában utálat és gyűlölség tárgyai voltak, ami vitathatatlanul Auswitz-ban és a Nácizmusban kulminált.  Az Ur Jézus Krisztus nevében csak a bennünk lakozó bűnt lehet gyűlölni és öldökölni, egyébként pedig a szeretet-szolgálat kötelez.  Vitathatatlan mutatója a valós keresztyén életformának a Lélek gyümölcse, melynek első számú megjelenése a szeretet.  Ennek a zsidó férfinak szóltam arról is, hogy a valóságos Krisztust-követő hívők Európa-szerte a legvadabb Náci időkben mimódon veszélyeztették magukat zsidók segítése, támogatása, rejtegetése szolgálatában, s ezek közül nagyon sokan haláltáborokban pusztultak, vagy statáriális főbelövéssel végezték életüket.  Megosztottam vele néhány családi tapasztalatot is, aminek a lelki örökségét hordozom, s annak a kötelezettségét, hogy zsidónak és nem-zsidónak elmondjam Isten szeretetét, amit az Ő Fiában, az Ur Jézus Krisztusban adott a világért. Ez a férfi ráérzett arra a valós szeretetre, amit Isten adott a szivembe, s a válasza az volt, hogy:  “Nézze, közülünk egyre többen vannak, akik a Názáreti Jézust Messiásnak tekintik és vallják, de lássa be, –  az, hogy Isten Fia!!?  Nem goldolja, hogy ez lehetetlen?  Istennek Fia legyen?”  Felhívtam a figyelmét a 2. Zsoltárra:  “Én Fiam vagy Te, ma nemzettelek (szültelek) Téged…..”  S mutatom neki az angol Bibliában.  Csóválja a fejét, itt valami fordítási probléma lehet.  Felajánlom neki, hogy mindjárt hozok egy Héber Bibliát. “Nem kell” – mondja, – “a telefonomban benne van az egész Héberül.”  S már ellenőrzi is az eredeti szövegben. Ekkor meghökkenve tágranyílik a szeme:  “Ezt megmondom a rabbimnak!!!”  Mindmáig fájlalom, hogy elvesztettem a kapcsolatot vele.  De sokakban feljön a kérdés,  “Isten Fia a Názáreti Jézus, vagy se?”  Mit tudunk erre mondani?

 

Az első és rendkivül fontos tény, hogy a világtörténelemben Ő az egyetlen, Aki felől sok száz direkt és indirekt prófécia hangzott el az évszázadok alatt.  Ahhoz, hogy 8 prófécia koincidens alapján megtörténjen egy ember életében a valószínüség számítás tudománya szerint a lehetőség egy a quadrillióhoz. (1: 1,000,000,000,000,000)  Az Ur Jézus életében az összes előrejelzés megtörtént.

 

A Messiási próféciák világosan beszélnek kiemelkedő csodákról, mint vakok, leprások, sánták, süketek, némák meggyógyításáról, s arról, hogy a szegényeknek az Evangélium hirdettetik.  Ezek a fajta betegségek a mai modern orvostudomány számára is lehetetlenek.  De egy pillanatra gondoljuk végig a legnagyobbat, Lázár feltámasztását.  Izráelben a halottat csak egy napig lehetett el nem temetni.  Márta és Mária és sokan mások kétségbeesetten várták az Ur Jézus megérkezését, Aki feltámasztotta Jairus kislányát és a Naini özvegy temető-felé-vitt egyetlen fiát.  Ha időben megérkezik Jézus, akkor van remény. De nem érkezett. Mire megjött, akkorra már Lázár négy napja van a sírban. Gondoljuk meg, a vér ha 15 percig nem mozog megalvad. A felnőtt emberben van 40 ezer km. ér, s Lázár ereiben jóval a temetés előtt már megalvadt a vér. A lágy részek (mint az agy)  hamarosan folyékonnyá válnak, az izmok s a belső szervek nyálkássá, s megindult a rothadás úgy, hogy mire Jézus Bethániába érkezik, a barlang szerü sírból dől ki a hullaszag. “Ha itt lettél volna” – mondja Márta – ,”de nem voltál…” S Máriából ugyanez a keserű gyász fakad ki.  Talán enyhíti a szomorúságot, hogy Jézus együtt sír velük, hiszen az öröm természete az, hogy ha osztják gyarapszik, míg a bánaté, ha osztják elviselhetőbb.  Jézus pedig könnyekre fakadt. De amikor arról van szó, hogy most menjünk a sírhoz, vegyétek el a követ, ez már a képtelenség teteje!  “Uram, hiszen már szaga van!” “Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel meglátod az Ur dicsőségét?” S egy ott-lévő tömeg szemeláttára Jézus kihívja Lázárt a sírból. Utasítást ad, hogy a testét becsavaró gyolcsot oldják le róla, s Lázár néhány nap mulva egy Jézus tiszteletére rendezett  banketten, ott űl a vendégekkel az asztalnál. Márta boldogan szolgál fel, Mária drága kenetet tölt Jézusra, a főpapság pedig bérgyilkos felfogadását tervezi, hogy eltegyék Lázárt, a koronatanut láb alól.  Most próbáljuk ujra végig-gondolni. A rothadásnak indult, megpetyhüdt szív ujra dobogni kezd, a megalvadt, megkeményedett vér az erekben ujra folyik, s az elvizenyősödött agy helyreáll és funkcionál.  Ilyen eseményre, mint Lázár feltámasztása, nem volt precedens a világtörténelemben soha!

 

Napokon belül ezt a Jézust elfogják, elhurcolják, s egy előre megtervezett koncepciós perben halálra ítélik. Poncius Pilátust igazságérzete és mentő szándéka ellenére belekényszerítik a kivégzés jóváhagyásába és elrendelésébe. A keresztre feszített s kiszenvedett Jézus megrepedt szívén át az alhasba lecsurgó két liternyi vér a halottkém katona dárdadöfésére elfolyik. A már mintegy két órája oda lecsorgott megalvadt vér szeparálódik, a vörös vérsejtek leülepednek, ezért látja János, a szemtanú, hogy először vér majd víz jön ki a sebből. Nincs vér, nincs élet, következésképpen senki, de senki nem várja azt a föltámadást, amit az Ur Jézus előre megmondott. És mégis föltámadott!! Félezer ember tapasztalja a következő másfél hónapban, Ő a Megváltó, Isten Fiának bizonyult!

 

Dolgokat visszafele-nézve értünk meg. S a kép nagy vonalai így rajzolódnak elénk: Aki a kígyó fejére tapos az asszonytól született lesz, sőt “a szűz fogan méhében és szűl fiat”, mert ez a Megváltó öröktől fogva Fia a Mennyei Atyának (ettől Atya az Atya, hogy Fia van). S a prófétai előrejelzés az öröktől-való Fiu testet-öltését és emberré-válását adja elénk, Aki majd embergyermekként érkezik be a világba, de Isten jön el közénk Őbenne (Immánuel), Akinek a csodái az Ézsaiás 35. fejezetének az örömét hozzák meg, de Aki avégett jött, hogy Isten Bárányaként tökéletes, ismételhetetlen helyettes áldozatot nyujtson, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem bűnbocsánata, új élete, és örökélete legyen. Az Ézsaiás 53 szerint a mi bűneinkért vitetik a halálra, Zakariás szerint átlyuggatják kezét, lábát, de az Atyaisten nem hagyja se pusztulásban, se rothadásban azt, Aki letette az életét a feltámadhatatlanságig, hogy teljesen eleget tegyen bűneink büntetése kielégítésének.  Annyira letette az életét, hogy bár az Atya odaadta neki, hogy élete legyen önmagában, Ő még ezt is letette, elannyira, hogy nem támadt fel a halálból, hanem az Atya támasztotta fel és dicsőítette meg a feltámasztása által. És az Atya adta Neki az összes hatalmat Mennyen és földön, s aki Hozzá megy azt Ő üdvözíti.

 

Így indul el a Krisztus kereszthalála és feltámadása hirdetésében a Róla szóló bizonyságtétel először zsidóknak, aztán mindenféle pogányoknak.  S így indult világkörüli útjára az Evangélium elterjedve Európában, Amerikában, megállíthatatlanul, milliókat megérintve Ázsiában, s most érkezik vissza a mi időnkben oda, ahonnan elindult, Izráelbe, ahol egyre többen vallják az Ur Jézust a megígért Messiásnak.  A keresztyéneket véres kézzel üldöző Mao alatt fölmérhetetlenül sokszorozódott meg a Krisztusban hívő kínaiak száma. S itt jön egy elgondolkoztató kérdés. Vajjon mit láttak és tapasztaltak azok a mohamedánokból lett keresztyének, akik inkább vállalták a késsel való lefejezést, mint az antikrisztusi vallásra való visszatérést. S vajjon mit tapasztaltak évezredek üldözöttjei, akik inkább elfogadták a börtönt, gályarabságot, máglyahalált, és mindenfajta mártiromságot? Bolondok voltak? Agymosottak?  Fanatikus, zavaros elméjüek? De hogy van, hogy ma is létezik az átformáló, újjászűlő kapcsolat az Ur Jézus Krisztussal a különböző nehézségek között és ellenére?

 

Itt Canadában a húsz éven aluliak és itt születettek között egyre többel találkozok olyanokkal, akik nem hallottak Jézusról.  Valahol 1967 táján megindult egy nem szokványos rontási akció ebben az országban, amelyet a konfederációs atyák a Megváltónak dedikálták tengertől tengerig. A jelenlegi miniszterelnökünk apja, később maga is miniszterelnök manipulálta ki, hogy a homoszexuális életgyakorlat ne legyen törvényes üldözés tárgyává ebben az országban. S ezzel megindította az ifjuság-megrontás szörnyű áradatát.  (eddigi orvosi kutatások szerint senki sem születik homoszexuálisnak, hanem egy megrontó tapasztalat során keveredik bele) A fia, a jelenlegi miniszterelnökünk ugy nyerte meg a szavazatokat, hogy törvényes szabadságot ígért a kábítószerre, és 2018 julius 1.-től hozzáférhető lesz nem csak fájdalomcsilapító gyógyszer gyanánt, hanem szórakozás, kikapcsolódás végett is.  Húsz évvel ezelőtt kizárták Jézust az elemi és középiskolákból, aztán kirekesztették a parlamentből, s ma egyre inkább az az Íge cseng a szívünkben, hogy “imádkozzatok, hogy az Embernek Fia találjon hitet, amikor visszajön….”

 

Nem kalkulálok, mert az tilos. De nem vagyok vak az idők jeleit illetően, melyeket maga az Ur Jézus adott elénk,  természeti, társadalmi, és spirituális események megromlásában. Jézus jön, az időnk pedig rövidül.  Isten népe világszerte fogyó állapota közepette is teszi az erőfeszítéseit, hogy mindenki tudja meg mit tett Isten a világ megváltásáért az Ur Jézus Krisztusban.

 

Nekünk Montreáli Magyar Presbytériánus gyülekezet tagjainak is ez a feladatunk. Ez idő szerint  lehetőségünk nyilt, hogy egy magyarországi, konkrétan a sajóládi templom építésének költségeiben egy parányi szinten résztvehessünk. Tudjuk Isten nem a templomban lakik, de méltó hogy legyen egy erre odaszentelt hely, ahol az Ő népe egybegyülhet Őt imádni, Őt dicsőíteni, tapasztalni a Krisztusban való együvé-tartozást, s hirdetni, Jézus a Megváltó, az Üdvözítő, és az egyetlen megoldás az emberi élet és örökkévaló jövő számára.

 

A sajóládi gyülekezet már tíz éve végzi ezt az építkezést és a Reformáció 500.  évfordulójára, 2017 október 31.-re szeretné befejezni. Kérőlevelüket, s az épitkezési folyamatnak néhány felvételét közzétettük az Évi Jelentésben, a missziói alapból küldött gyors-segély elszámolásával együtt. A Presbitérium úgy határozott hogy gyüjtést indítanánk további segély-küldésére, mely javaslatot az Évi Közgyűlés elfogadott avégett, hogy részesei lehessünk a sajóládi igeszolgálatnak. Hadd tudja meg ott is mindenki és erősödjön, mélyüljön az Ur Jézussal való kapcsolatában, s ekként kötődjön össze az ottani gyülekezet a mienkkel, mi pedig ővelük. Ki-ki ahogy Isten Szentlelke indítja, úgy használjon egy számozott borítékot, ráirva SAJÓLÁDI TEMPLOM.

 

Mi pedig imádságban, bizonyságtételben tegyünk meg mindent, hogy a Montreálban magyarul értők hallják meg hogy az életünk megoldása és célja nem Canada és nem a jólét, hanem a mi értünk meghalt és feltámadott Urunk szolgálata.

 

Így kívánok mindenkinek áldott, boldog Feltámadási Ünnepeket,   Sz.P., lp.

 

Húsvéti Ünnepkörünk

 

 • Április 9. Virágvasárnap  Istentisztelet de. 9:30-kor
 • Április 13. Nagycsütörtök  Úrvacsora osztásos Istentisztelet a Magyar Otthonban du. 3:30-kor
 • Április 14. Nagypéntek Istentisztelet de. 11 órakor a templomban  Figyeljünk az időpont változásra!
 • Április 16. Feltámadás Ünnepe (HÚSVÉT)  Úrvacsora osztásos Istentisztelet a templomban de. 9:30-kor

Mindenkit szeretettel hívunk ünnepi alkalmainkra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Istentiszteleti Életünk

 • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
 • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
 • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
 • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
 • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
 • A negyedik pénteken “Mai Ige”
 • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca