Húsvéti Körlevél (2016 Március)

Húsvéti Körlevél

Hungarian Presbyterian Church

Magyar Presbyteriánus Egyház

Lelkipásztor: Szabó Péter

 

Az Úr Jézus a mi bűneinket maga vitte fel testében a 

fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk:

Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” 

(1 Péter 2:24)

 

KÜLÖNBÖZŐ OKOKNÁL FOGVA

 

de viszonylag hamar elindult az ellenséges érzület az Úr Jézussal kapcsolatban. Korábban úgy ismerték, mint az “apjával” a kilenc tagú családért együttdolgozó ácsot, ma talán úgy mondanánk faipari munkást, aki a ház keretektől a tetőszerkezetig, s a fa bútoroktól a szekérig, a járomtól az eketaligáig mindent megbízhatóan és nagyszerűen csinált. Az igák, amiket faragott könnyűek voltak, és mégis elég erősek, hogy a jószág tudja húzni a terhet, szóval mindenki meg volt elégedve vele. Máriának Jézus után még négy fia és legalább két lánya születik. A fiúk nevét az evangéliumokból ismerjük. (Márk 6:3) De aztán József meghal, s Jézus lesz a családfentartó. Gyakorlatilag néhány évvel József halála után kezdi el Messiási munkáját az Atyára figyelve. Már Keresztelő János bizonyságtétele nyomán tanítványok kerülnek mellé, akik szintén jelen vannak a Kánai mennyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta, s ahol azt is világossá tette Mária számára, hogy Ő az Atyára figyel. (János 2:4) Aztán megtörténik a csoda, nem egy kancsó, de hat kőveder, mai mértékkel körülbelül 600 liter vízből lesz a násznagy számára is megdöbbentően jó minőségű bor. A szolgák akik feltöltötték a kő vizestartályokat, ők tudták, hogy mi történt. Az ott lévő néhány tanítvány pedig hitt és hitében erősödött. Ám amikor onnan visszakerül Názáretbe, és az Ézsaiás tekercs napi szakasza alapján bejelenti, hogy Ő a Messiás, akkor meg akarják lincselni. Le akarják taszítani egy szakadékba. Átmegy köztük, mert nem jött még el az Ő órája.

És elkezdődik a program. Betegek, vakok gyógyulnak, ami vitán felül álló Messiási jel. Hát hordják Hozzá a szenvedőket. Ő pedig gyógyít mindenféle erőtelenséget. Ezek után nem csoda, hogy tömegek kerülnek ama bizonyos “hegyi csendesnapra”, ahol arról szól, hogy kik a boldogok….. Valami egészen más értékrendet mutat, mint amit ezen a földön el lehet képzelni. Mennyei szempontokat mond el, s annak a földre érvényes következményeit is. Aztán jönnek a leprások meggyógyításai, ami felől a rabbik évszázadok óta úgy tanítottak, hogy ezt a betegséget csak a Messiás tudja majd meggyógyítani. Aki tehát a leprát meggyógyítja, Ő a Messiás. Valami eleddig egészen ismeretlen életviszonyulás jelenik meg, ami egyfelől ütközik az eddigi gyakorlattal, másfelől amit a vezetők minden antipátiája közepette sem nem lehet vitatni, hogy ez egy mennyei többlet. Meggyógyítja az Izráelt leigázó római birodalom egyik magasrangú katonatisztjének az agyvérzéses szolgáját, s azt mondja a zsidóknak, hogy olyan hitet, mint ami ebben a pogány századosban volt, olyat Izráelben sem talált. Nem sokan voltak jelen a halászbárkában, amikor a tengert lecsendesítette, de ez felejthetetlen volt a számukra. Megrendülve borultak elé: Bizony Isten Fia vagy! Aztán jön a halottak feltámasztása, Jairus kislánya, a Naini özvegy fia, és vakok és némák meggyógyítása. S közben az Őt követő tömegnek hatalmas horderejü tanítások hangzanak el Isten Országáról.

A szombat kérdése ujabb ütközés. Érvénytelenné válik a papi értelmezés, s elhangzik az új interpretáció: “A szombat van az emberért és nem az ember a szombatért”. Lehet jót tenni, lehet gyógyítani. A farizeus önigazult közösség pusmog, mert leleplezi a képmutatásukat. S a sadduceus csoport félti a pozicióját, hiszen közülük kerültek ki a főpapok. S megérkeznek hamar oda, ezt a Jézust, ezt el kell tenni láb alól. Már lesik hol lehetne csapdát felállítani. (adófizetés kérdésében való tanítás, és hogy kinek a felesége lesz a sokszoros özvegy a mennyben…) Csakhogy közben egy hosszabb evangélizációt követően, mikor elfogyott a sok tízezres tömeg élelme (5000 család!!), akkor megelégíti őket bőségesen öt lángos kenyérből meg két halból….. A tömeg Messiást lát, ők pedig a spirituális és társadalmi poziciójuk veszedelmét. A tanítóik is szembekerülnek ismert törvények olyan mélységével, amire eddig soha nem gondoltak. (az irgalmas samaritánus felebarát értelmezése) S a túlvilági életről olyan tájékozottsággal szól, mint aki onnan jött és tudja, hogy mi van. (a gazdag és Lázár) Most ennek a tetejében kihívja a sírjából az öt napja meghalt Lázárt, akinek a teste már oszlásnak indult. Majd bevonul Jeruzsálembe, szamárháton a Zakariási prófécia szerint. (Zakariás 9:9) Igaz, hogy a tömeg ünnepli, Ő azonban sír az értetlenség miatt, mert Ő bűnből való megváltónak jött és nem politikai messiásnak. S ha lehet, (és lehet!) tovább éleződik közte és a vezetők között a viszony. Beszél az eljövendő ítéletről, ahol Ő a király. Kijelenti a magukat fölmagasztaló főtisztelendőkről, hogy a vakoknak vak vezetői, sőt az ördög atyától valók. Beszél a templom, az egyetlen áldozási hely, és a szent város, Jeruzsálem elpusztulásáról….. Nincs mese, le kell vele számolni!

Elvakultságukban valamit képtelenek felfogni, hogy míg ők a megölését tervezik, közben az Úr Jézus eleve azért jött, hogy mint Isten Báránya az Ézsaiási és a Keresztelő Jánosi próféciák szerint helyettes-halált haljon azokért, akik hisznek Benne. Illetve, megtörténik ez az egész világért, de csak azokra lesz érvényes, akik hisznek Benne. Nem a körülmények sodorták Jézust ebbe a helyzetbe, hanem annak a ténye, hogy a Mennyből jött a megváltás végett. S míg az egyházi vezetők a Názáretit akarják megölni, Ő a bűntelen, az Atya akaratából magára veszi az egész világ bűnét, hogy a Koponya Hegyen fölállított Golgota-oltárán maga vigye fel a bűneinket testében a fára. Külső szemlélő számára felfoghatatlan, hogy itt széjjelválik az áldozat-bemutató tökéletes, örökkévaló főpap, (akinek a saját bűneiért nem kell áldozatot bemutatni) és az Istennek ama Báránya, akit “kötelekkel kötnek az oltárra” (sőt odaszögezik, hogy minden mozdulat kínszenvedés legyen, s néznek Rá, mint akit általszegeztek. (Zakariás 12:10) Ebből a pozicióból hangzik el: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek.” Igen, így kellett lennie, de ezt csak vakok voltak képesek véghezvinni, mert akit megfeszítenek, arról az Atyaisten azt mondja, hogy Neki Társa (Zakariás 13:7) Még jut erő egy utolsó Messiási tevékenységre, egy kivégzés alatt álló haldokló megmentésére, ami egy abszolút ritka esemény. Az egyik lator a végső órájában nem csak felismeri, de vallja is a bűnét (mi méltán szenvedjük mindezeket), felismeri és vallja, hogy Jézus bűntelen Isten, és kegyelemért fordul Hozzá, s ígéretet kap, hogy “még ma Velem leszel a paradicsomban”.

Ekkor tűnik fel a kereszt alatt Mária, aki bár nem Istenanya, (mert Jézus az Atyától született), de Ő mégis felelősen törődik azzal, aki által a földi testet öltötte magára. A család tagjai, a négy fiú s a lányok nem bizonyulnak alkalmasnak a Máriáról való gondoskodásra, hát rábízza Jánosra, a tanítványra. Közben teltek az órák, egyre keservesebb volt a lélegzés, a nap is tűzött.

Befejezte a földi Messiási és gyermeki tevékenységét, s a kívülállók nem látják, nem is láthatják, hogy egy hatalmas lelki pozició-változás történt, a bűntelen Főpap most már a tökéletes áldozati Bárány. Megszűnik az Atya és Fiúi viszony, széjjelszakad a Szentháromság, s ezért kiált fel ekként: “Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet!” Reá szakadt a világ bűne, s benne az enyém is, a bűn pedig elválaszt Istentől. S az áldozati Isten Bárányára szakadt bűntömeg nemcsak elválasztja Őt az Atyától, de beletaszítja a kárhozatba. Valamikor Ő mondta el, hogy a gazdag a pokolban szomjan vergődik (Ábrahám, atyám, küld el Lázárt, hogy mártsa ujja hegyét a vízbe, mert gyötrettetem e lángban). Most Ő van ott és ezért kiált fel: “Szomjuhozom!” Nem csak a kiszáradás a forró naptól, hanem szomjuhozza az Atyát, a Menny közelségét. Elborul az ég. Fényes délben sötét lesz. Felfoghatatlan és leírhatatlan a pokol sötétségében való kiszenvedés. Hangosan kiált fel, mert délután három óra tájon meghasad a szíve. Innen már nincsen vissza út, csak rövid néhány perc, és a megrepedt szív megáll. Még annyit tud kimondani: “Elvégeztetett”. Az áldozati bárány már belül elvérzik. Befejezte a megváltást, elszenvedte, amit nekem, nekünk kellett volna elszenvedni, s visszakerül Fiúi helyzetébe: “Atyám, a Te kezedbe teszem le az én lelkemet.”

Jézus feltámadása megerősítése annak, hogy a keresztáldozatot az igaz Isten elfogadta, s kész érvényesíteni azokra, akik behódolnak az Ő Fiának. Az Úr Jézus egész életében minden tanításában, minden csodatételében emberi értelmet és ismeretet meghaladó dolgok történtek és hangzottak el. Feltámadása a koronatanu, hogy Ő az Isten Fia, a megígért Messiás, a Megváltó. Garancia nékünk akik hiszünk Benne, hogy amint Ő lelki testben jött ki a sirból, ekként ígérete szerint mi is hozzá hasonlóan romolhatatlan és bűntelen lelki testet kapunk az Ő visszajövetelekor. Ő az első az ilyen természetű feltámadásban (Jairus kislánya, a Naini özvegy fia és Lázár át kellett hogy menjenek ujra a földi halál küzdelmén) Az Úr Jézus pedig a Lélek és Ige által ujjászületetteket nem szégyelli atyjafiainak hívni, hogy örökösei legyenek Istennek és örököstársai a Krisztusnak az élet kegyelmében. (Zsidók 2:11,13)

Nincs a mi Istenünkhöz hasonló. A Szentháromság egységének a titka felfoghatatlan, de következik belőle, hogy az Úr Jézus szeretetében Önmagát áldozta fel a világ és benne a bűnbe-csalt ember megmentéséért. Erre a szeretetre, erre a megváltásra, erre az önfeláldozás utján szerzett életre nincsenek szavak és nincsen kifejezés. Itt csak hódolni lehet és leborulni Előtte. Egyszer ez meg is fog történni. Minden térd meg fog hajolni Előtte! De más dolog hála hódolásban térdet-fejet hajtani, és más dolog elítélten elérogyni.

Nagypéntek. Kereszthalál. Helyettes áldozat. Ezért jött el az első Karácsonyon, és ezért járta végig az utat, ezért áldozta fel önön-magát mint tökéletes Főpap az abszolut hibátlan Bárányt. Ezért szenvedte el az oltár pokoli tüzét, hogy majd életre kelve, az Atya által feltámasztva kézen fogva vezesse a gyermekeit az örökkévaló birodalomba. Itt meg kell állnunk. Mert ez a kegyelem leirhatatlan. Maradjon a hódolás és az hogy akik élnek ne maguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt és feltámadt érettük. Haljunk meg hát a bűnös életmódnak, az Isten nélküli, istentelen örömöknek, s éljünk Neki már itt ezen a földön, hogy majd odaát is Ővele éljünk.

Áldott ünnepeket kívánva,  Sz.P., lp 

 

 

VISSZATEKINTÉS

Február 21-én tartottuk ÉVI KÖZGYÜLÉSÜNKET hálaadó Istentisztelettel egybekötve. A kiküldött Évi Jelentés riportjai adják elénk, hogy kibeszélhetetlenül sok okunk van a hálára. Irgalmas Mennyei Atyánk ezen az éven át is hordozott, gondoskodott rólunk szerető törődésével. Maga a Közgyűlés is szép lefolyású volt a jelentések felolvasásával és a hozzácsatolt személyes bizonyságtételekkel. Jakabbal együtt valljuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik a világosság Atyjától. Övé hát a dicsőség most és mindörökké.

Együtt maradtunk GYÜLEKEZETI EBÉDEN, melynek elkészítését a kis munkatársi közösség imádsággal kezdte, majd a feltakarítást követően az ottmaradtak hálaadó imádsággal zártak. Minden rendkivül finom volt és bőséges. Köszönjük mindenkinek a segítségét, résztvételét.

 

ÜNNEPI PROGRAMUNK:

  • Március 20. Virágvasárnap Istentisztelet de. 9:30-kor
  • Március 24. Nagycsütörtök Úrvacsorásos Istentisztelet a Magyar Otthonban du. 3:30-kor
  • Március 25. Nagypéntek Passió Istentisztelet de. 11-kor  (Figyelem, későbbi kezdés)
  • Március 27. Feltámadás Ünnepe Istentisztelet Úrvacsoraosztással  de. 9:30

 

TOVÁBBI PROGRAM:

  • Május 1. Mennybemenetel Ünnepe
  • Május 8. Anyák Napja
  • Május 15. Pünkösd Istentisztelet Úrvacsoraosztással
  • Június 15-től 30-ig a lelkipásztor szabadságon van. Június 19-én és 26-án, az Istentiszteleti szolgálatot presbiterek és gyülekezeti tagok végzik.

 

HÉTKÖZNAPOK  HÚSVÉT  FÉNYÉBEN

Turmezei Erzsébet verse

 

” Győzelmet vettél, Oh Feltámadott!”

Minden reggel elénekelhetem,

s boldog húsvéti fény ragyogja be

új napom, utam, egész életem.

 

Hisz Jézus Krisztus, a Feltámadott

jár aznap is előttem és velem.

Nyomában új szolgálat, feladat,

új erő vár, új öröm, győzelem.

 

“Győzelmet vettél, Oh Feltámadott!”

Jöhetnek borús és nehéz napok,

zengve kísér az ének ritmusa:

A Győzelmes nyomában járhatok.

 

Jöjjetek, énekeljetek velem,

és énekelje egész életünk!

A Győzelmes nyomában járhatunk,

S Vele győztesen célhoz érhetünk!

 

 

Comments are closed.

Istentiszteleti Életünk

 • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
 • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
 • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
 • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
 • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
 • A negyedik pénteken “Mai Ige”
 • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca