இவ்வளவு சிறப்பும் புகழும் பெற்று வாழ்ந்தவர்களின் இன்றைய நிலை குறித்து, இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவரான நூலாசிரியர் நாட்டார் அவர்கள் கவலையும் வருத்தமும் தெரிவிக்கிறார். (born 8 March 1936 or 20 June 1937, sources differ) is an, politician. 2ம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் கி.பி. Vietnam War in 1968: 1968 in the Vietnam War – Wikipedia; Vietnam War Timeline: 1968 – VietnamGear.com; The Jungle War 1965-1968 – The History Place presents The Vietnam War – HistoryPlace.com அன்னவாயில்ராயர். அமரகொண்டார். தேவர் சிலைக்கு ஜெ. வெள்ளடையர் வெள்ளதேவர் வெள்ளப்பனையர் வெள்ளாளியார், வெள்ளாணியார் வெற்றியர், வெறியர், வேங்கைப்பிரியர், வேங்கைப்பிலியர் வேங்கைராயர், வேங்கையன் வேங்கையாளியார், வேட்கொண்டார் வேட்ப்பிரியர் வேணாடர் வேணுடையார், வேணுடையர் வேம்பராயர் வேம்பையன் வேம்பர் வேம்பாண்டார் வேளாண்டார் வேளார் வேளாளியார், வேளாட்சியார் வேளுடையார், வேளுடையர் வேளுரார், வேளுரர் வேள் வேள்ராயர். அலும்புள்ளார் அன்னக்கொடியார். ஆலம்பிரியர் ஆவத்தியார். ஏத்தொண்டார் ஏகம்பத்தொண்டார் ஏகம்பத்துப்பிரியர். அடுத்து கள்ளர். அத்திரியாக்கியார். முறையார் மூவர், மூசி மூசியார் மூட்டார்மூன்றர், மூக்குவெள்ளையர் மூவராயர்கண்டார் மூவரையர் மூவாளியார் மூவெற்றியார், மூவெட்டியார், மூளைவெட்டியார் மூவேந்த்ரையர் மூன்றாட்சியார், மூண்டவாசியார், மூண்டாசியார், மெ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மெய்க்கன்கோபாலர் மெனக்கடார், மெனக்கடர் மெட்டத்தேவர்மே எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மேல்கொண்டார், மேற்கொண்டார், மேல்கொண்டார் மேல்நாடர், மேனாடர் மேல்நாட்டுராயர், மேனாட்டரையர் மேனாட்டுத்தேவர், மொ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மொட்டதேவர் மொட்டாளியார், மொட்டாளியர், மொட்டாணியர் மோகூர்ப்பிரியர், மோதப்பிலியர், வ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்வயிராயர், வயிரவர் வங்கணர், வங்கத்தரையர் வங்கர் வங்கராயர், வங்கனராயர் வங்காரமுத்தரையர், வங்காரமுத்திரியர், வங்கானமுத்திரையர் வஞ்சிராயர், வடுராயர், வடுகராயர் வண்டர், வாண்டார் வண்டதேவர் வம்பாளியார் வர்மர் வலங்கொண்டார், வலங்கண்டார் வல்லக்கோன் வல்லங்கொண்டார், வல்லுண்டார் வல்லத்தரசு, வல்லத்தரசர் வல்லத்தரையர், வல்லவரையர் வல்லமாண்டார் வல்லவராயர் வல்லரண்டார் வல்லாண்டார், வல்லண்டார் வல்லாளதேவர், வள்ளாளதேவர், வல்வாளதேவர் வல்லாளியார், வல்லாடியார், வல்லிடியார் வழியார் வழுதியார் வழுவாளியார், வழுவாடியார், வழுவாட்சியார் வலங்கூரர் வளத்தாதேவர் வளம்பர், வளவர்வள்ளையர் வள்ளைராயர் வன்னிகொண்டார் வன்னிமுண்டார், வண்ணிமுண்டார், வண்ணியமுண்டார் வன்னியர், வன்னியனார், வா எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்வாச்சார், வாச்சியார் வாச்சுக்குடையார், வாச்சிக்குட்டியர் வாஞ்சிராயர்,வாட்கொண்டார், வாள்கொண்டார் வாட்டாட்சியார், வாட்டாச்சியார், வாட்டாச்சியர் வாணக்கர் வணதரையர், வாணதிரையர், வாணதிரியர், வாணாதிரியர் வாணாதிராயர் வாணரையர் வாண்டாப்பிரியர், வண்டப்பிரியர் வாண்டையார், வண்டயர் வாண்டராயர், வண்டைராயர் வாப்பிரியர், வாப்பிலியர் வாயாண்டார் வாயாளர் வாயாளியார், வாயாடியார், வாயாட்சியார். அம்மானைத்தேவர். அச்சிப்பிரியர் அச்சித்தேவர். திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில் ஜெ.வுக்காக விதிகளை மீறி நள்ளிரவில் நடந்த பூஜையால் சர்ச்சை. இரட்டப்பிரியர். ஆரூரார். 1968 Vietnam War: The Tet Offensive is halted; South Vietnam recaptures Hué. ஒளிவிராயர் ஒற்றையார். 1886 - 1929. ஆரமுண்டார். அரசுக்குழைத்தார். வாச்சார், வாச்சியார் வாச்சுக்குடையார், வாச்சிக்குட்டியர் வாஞ்சிராயர், வாட்கொண்டார், வாள்கொண்டார் வாட்டாட்சியார், வாட்டாச்சியார், வாட்டாச்சியர் வாணக்கர் வணதரையர், வாணதிரையர், வாணதிரியர், வாணாதிரியர் வாணாதிராயர் வாணரையர் வாண்டாப்பிரியர், வண்டப்பிரியர் வாண்டையார், வண்டயர் வாண்டராயர், வண்டைராயர் வாப்பிரியர், வாப்பிலியர் வாயாண்டார் வாயாளர் வாயாளியார், வாயாடியார், வாயாட்சியார். எனவே கள்ளர் இனத்தவர் ஆட்சி பொறுப்பிலும், போர்ப்படையிளும், சோழ மன்னர்களுக்கு பணிபுரிந்தவர்கள். அகத்தியார் அங்கராயர். இன்று அவ்வினத்தவர் மீண்டெழுந்து சமூகத்தில் பல உயரிய பதவிகளிலும் அரசியலிலும் முன்னணிக்கு வந்துவிட்டாலும் இன்னும் அவர்களில் பலர் ஏழ்மையில் இருப்பதும், குற்றப்பரம்பரையினராகவே எண்ணப்படுவதும் குறித்து வேங்கடசாமி நாட்டார் அவர்கள் தன் வேதனையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். Historic Fort; India Fort; Indian Fort; समाचार . ஒண்டிப்புலியார் ஒளிகொண்டார் ஒளிப்பிரியர் ஒளியாண்டார் ஒளியாளார் ஒளியாளியார். அதியமார் அதியபுரத்தார் அதிகாரி அதிகாரியார் அதிகையாளியார் அத்திப்பிரியர் அத்தியாக்கியார். ஆவணத்தார் ஆவாண்டார். கல்வி நிறுவனங்களில் பேராசிரியர்களாகவும், காவல் மற்றும் நீதித் துறைகளில் உயர்ந்த பதவிகளில் இருப்பவர்களாகவும் பலர் இருந்தபோதும், இவ்வினத்தவரில் நூற்றுக்கு எழுபத்தைந்து பேர், பொருளிழந்து வாழ்க்கையை நடத்த முடியாதபடி தத்தளிப்ப வராய் இருப்பதையும். வைகராயர், வையராயர் வைதும்பர், வைதுங்கர், வைதும்பராயர், வைராயர். இராங்கிப்பிலியர். 12வது நூற்றாண்டி எழுந்த தமிழ் நூல்களில் இருந்தும் இன்னோரின் உயர்ந்த நிலை வெளிப் படுவதை, முதற் குலோத்துங்கனுடைய முதலமைச்சராக இருந்த கருணாகரத் தொண்டைமானை உதாரணமாகக் காட்டி நிறுவுகிறார். உத்தாரப்பிலியர். 10-வது தேர்ச்சியா? By. உலகில் கள்ளர்களுக்கு பட்டங்கள் உள்ளது போல் வேறு எவருக்கும் இல்லை, என்பது கள்ளரின் தனி சிறப்பு. ஆவாண்டையார் ஆவண்டார் ஆவாளியார். மதுரையில் 7 மணி நேரமாக சாலை மறியல்... 700 க்கும் மேற்பட்டோர் மீது வழக்கு பதிவு, விமான நிலையத்துக்கு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் பெயர் சூட்டுக.. மதுரையில் பந்த். உறியர்ஊ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்ஊணர். எ எழுத்தில் பட்டபெயர்கள்எண்ணாட்டுப்பிரியர், எத்திப்பிரியர், எத்தொண்டார், ஏ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்ஏத்திப்பிரியர், ஏத்திரிப்பிரியர் எத்தியப்பிரியர். அரசதேவர் அரசப்பிரியர். Twitter. சிறுராயர் சீனத்தரயைர்சு எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சுக்கிரர் சுக்கிராயர், சுக்கிரபராயர், சுக்கிரியராயர் சுண்டையார், சுண்டையர், சுன்றயர் சுத்தவீரர், சுற்றிவீரர் சுந்தர் சுந்தரராயர் சுரக்குடியார், சுரக்குடையர், சுரைப்பிடுங்கியார், சுரப்பிடுங்கியர், சூ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சூரக்குடையர், சூரக்கொடையர் சூரப்பிடுங்கியர் சூரக்கோட்டையார், சூரக்கோட்டையர் சூரப்பிரியர், சூரப்பிலியர் சூரயர், சூரியர், செ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்செட்டியார் செட்டரையர்,செம்படையார், செம்படையர், செம்புடையர் செம்பரையர் செம்பியங்கொண்டார், செம்பொன்கொண்டார் செம்பியத்தரசு செம்பியதரையர் செம்பியப்பிரியர், செம்பிலியர், செம்பிழியர் செம்பியமுடையார், செம்பியமுடையர் செம்பியமுத்தரசு, செம்பியமுடையர் செம்பியமுத்தரையர், செம்பியமுத்திரியர் செம்பியர், செம்பர், செம்பொர் செம்பியரையர் செம்மைக்காரர் செம்மைகொண்டார் செயங்கொண்டார், செங்கிடியர் செந்தார், செந்தியார் செல்லர் செல்லரையர் செழியதரையர் செனவராயர், சென்னியாண்டார், சென்னண்டார் சென்னிராயர் சென்னித்தலைவர் சென்னிநாடர், சென்னிகொண்டார், சென்னாடார், சே எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சேனைகொண்டார், சேனக்கொண்டார் சேனைநாடர், சேனைநாடார் சேசேணர், சேணரையர், சேணாடர், சேணாநாடார், சேனைநாடார், சேணாண்டார், சேண்கொண்டார், சேனக்கொண்டார், சேனைக்கொண்டார், சேண்டப்பிரியர், சேண்டாப்பிரியர், சேண்பிரியர், சேண்ராயர், சேதுராயர், சேதிராயர் சேதிரார், சேதுரார் சேதுநாடர், சேதிநாடர் சேந்தமுடையார், சேந்தமுடையர், சேந்தமடையார் சேந்தராயர், சேந்தர், சேந்தூரியர், சேத்தூரியர் சேய்ஞலரையர், சேய்ஞலாண்டார் சேய்ஞலாளர் சேய்ஞலாளியர், சேய்ஞலாட்சியார் சேய்ஞற்கொண்டார், சேங்கொண்டார் சேய்ஞற்பிரியர் சேய்நற்பிரியர் சேய்ப்பிரியர் சேய்ப்பிளர், சேப்பிளார், சேப்பிழார் சேரமுடியர், சேறைமுடியர் சேர்வைகாரர், சேர்வை சேலைக்கொண்டார் சேறியர் சேறைராயர் சேற்றூரரையர் சேனாதிபதி, சேனாதிபதியார், சேனாபதியார், சேனாதியார், சேனாதி, சேனாதிபர் சேனைகொண்டார் சேனைத்தலைவர், சேனைத்தலையர் சேனைநாடார் சேவன், சொ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சொக்கராயர், சொரப்பரையர், சொரப்பளிங்கியார் சொறியர் சோ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சோணாடர் சோணாடுகொண்டார், சோணாருண்டார் சோணையர் சோதிரையர் சோமணநாயக்கர், சோமநாயக்கர், சோதிரியர் சோமநாடர், சோமநாடார் சோழர், சோழகர், சோழயர், சோழவர், சோலையர், சோமணர் சோழன் சோழகங்கநாட்டார், சோழகங்கர், சோழகன்னகுச்சிராயர் சோழசனகராசர் சோழகேரளர் சோழகோன் சோழங்கர் சோழங்கதேவர், சோழகங்கதேவர் சோழங்கநாடர், சோழங்கநாடார் சோழங்கொண்டார் சோழசனகராசர், சோழதரையர், சோழதிரையர், சோழதிரியர், சோழுதிரையர், சோதிரையர் சோழதேவர், சோமதேவர் சோழநாடர், சோமநாடர், சோமநாடார் சோழநாயகர் சோழபல்லவர் சோழபாண்டியர், சோழப்பிரியர் சோழரசர், சோமரசர் சோழராசர், சோமராசர் சோழரையர் சோழயோத்தியராசர் சோழங்கிளையார் சோழாட்சியார், சோமாசியார், ஞா எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்ஞானிசேவகர் ஞானசெல்வர் ஞானியர்த எழுத்தில் பட்ட்ப்பெயர்கள்தக்கோலர் தக்கோலாக்கியர், தக்கோலாக்கியார், தனஞ்சுரார் தக்கடியார்தஞ்சைக்கோன் தஞ்சைராயர், தஞ்சிராயர் தனஞ்சராயர் தண்டத்தலைவர், தண்டத்தலையர், தண்டநாயகர் தத்தாண்டார், தத்துவண்டார், தத்துவாண்டையார், தமிழுதரையர் தழிஞ்சிராயர்தம்பாக்கியார், தம்பாக்குடிக்கியார் தம்பிராயர், தம்பிரார் தலைமலையார், தலைமுறையார் தலையர், தலைவர் தலைராயர், தனராயர் தலைசைராயர், தனசைராயர் தளவாய் தளிகொண்டார் தளிதியர் தளிநாடர் தளிப்பிரியர் தளியர் தளியாண்டார் தளியாளர் தளியாளியார், தளியாட்சியார் தளியுடையார் தனிராயர் தனுசர், தனுச்சர் தன்மபால்குடிக்கியார், தா எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்தாங்கியர் தாளிதியார் தாளியர் தாளதியார் தாந்தாணி தானாதியார் தானாதிபதியார் தானாபதியார் தானாதிபர் தானைத்தலைவர், தானைத்தலையர் தான்தோன்றியார், தான்தோணியார் தாக்கலாக்கியார்தி எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்திண்ணாப்பிரியர் தின்னாப்பிரியர், தியாகர், தியாகி திராணியார், திராணியர் தியேட்டாளர் திருக்கட்டியர், திருக்காட்டியர், திருக்காட்டியார் திருக்காட்டுராயர் திருப்பூட்சியார் திருப்பூவாட்சியார், திருப்புழுச்சியார், திருவளச்சியார் திருமக்கோடைதாங்கி, திருவுடைதாங்கி திருமயிலர், திருமார் திருமயிலாண்டார், திருமயிலாட்சியார், திம்மாச்சியார் திருமுடியார் திருநாள்பிரியர்து எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்துண்டர், துண்டயர், துண்டராயர், துண்டுராயர், துண்டீரராயர் துவார் துறைகொண்டார் துரையமர்ந்தார், துறந்தார் துறையாண்டார், துறவாண்டார், துறையுண்டார், தெ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்தெத்துவென்றார், தெத்துவெண்டார் தெலிங்கராயர் தென்கொண்டார், தெங்கொண்டார், தெங்கண்டார், தெங்கிண்டார் தென்னங்கியர் தென்னதிரையர் தென்னப்பிரியர், தென்னரையர், தென்னறையர் தென்னவராயர் தென்னவன், தென்னர், தே எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்தேசிராயர், தேசுராயர் தேட்டாளர் தேவர் தேளி தேவப்பிரியர் தேவராயர். அச்சமறியார்அச்சிராயர் அச்சுதர். ஃபேஸ்லிஃப்ட் அப்கிரேட் உடன் பிரபலமான கியா செல்டோஸ் கார் எப்படி இருக்கும்?! Ebook Source / पुस्तक का स्त्रो� நூலை வாசித்து முடித்த, பின்னர் நமக்கும் அந்த நம்பிக்கை ஏற்படவே செய்யும். அத்திராயர். ஐ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்ஐயப்பிரியர், ஐரைப்பிரியர், ஐந்நூற்றுப்பிரியர். அரசுக்குவாச்சார். அண்டம்வளைந்தார். இராயதேவர். மழைவேண்டி நெல்லையில் சிறப்பு யாகம்.. 16 வகையான மூலிகைகளால் மூல மந்திர ஹோமம்...!!! இவர்கள் மீண்டும் பழைய உன்னத நிலைபெற சில யோசனைகளை தன் அவாவாகவும் சொல்கிறார். "a fearless community show many signs of independence and non-submission to any form of subjugation".There are Abundant records pertaining to this clan, where the Peoples ruled from unknown antiquity (Chola, Thondaiman) till the independence of india, The Kallar King Raja Rajagopala Thondaiman (1928 -1948) was the only king of Tamilnadu Rulling Pudhukkotai even after independence. புத்தகழிச்சார் புத்திகழிந்தார், புற்றில்கழிந்தார், புட்டில்கழிந்தார் புலிகொண்டார், புலிக்கொடியர், புலிக்கொடியோர், புலிக்குட்டியார், புலிக்குட்டியர், புல்லுக்கட்டியர் புலியாக்கியார், புலிக்கியார், புளுக்கியார் புழுக்கிபுலியூரார் புலிராயர் புள்ளராயர், புள்ளவராயர்புரங்காட்டார் புறம்பயங்கொண்டார், புறம்பயத்தார், புறம்பயப்பிரியர் புறம்பயமுடையர் புறம்பயர், புறம்பயாண்டார் புறம்பயாளர் புறம்பயாளியார், புறம்பயாளியர், புறம்பயாட்சியார், புறம்பயாட்சியர் புன்னாகர், புண்ணாக்கர் புன்னைகொண்டார் புன்னையர், பூ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்பூனையர் பூக்கட்டியார் பூக்கொண்டார் பூச்சியார், பூட்சியார், பூட்டங்கண்ணியர் பூதரையர், பூதாங்கியார், பூராங்கியார் பூங்காவணத்தார்,பூப்பிரியர் பூராயர் பூலார்,பூவர் பூவாண்டார், பூவாண்டர் பூவாளர் பூவாளியார், பூவாட்சியார் பூவுடையர் பூழிநாடர், பூழிநாடார் பூழியர்பிரான் பூழியூரார் பூழிராயர் பூவனையரையர், பெ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்பெரிச்சிக்கணக்கர் பெரியாட்சியார் பெத்தாச்சி பெரிச்சியார், பே எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்பேரரையர், பேதரையர் பேயர் பேதிரியர் பைதுங்கர்பொ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்பொதியர், பொய்யர், பொய்ந்தார் பொம்மையர் பொய்கொண்டார், பொய்யுண்டார், பொய்கையாண்டார் பொய்ந்ததேவர், பொய்ந்தராயர், பொரிப்பொறுக்கியார் பொறையர் பொரைபொறுத்தார் பொற்றையர், பொத்தையர் பொத்தையன் பொற்றைவெட்டியார்,பொற்றைவெட்டி, பொத்தன்வெட்டியார் பொன்னங்கொண்டார், பொன்னமுண்டார் பொன்பூண்டார் பொன்னங்குட்டியார் பொன்னக்குட்டிபொன்னதேவர் பொன்னவராயர் பொன்னாண்டார் பொன்னாப்பூண்டார் பொன்னாரம்பூண்டார் பொன்னாளியார், பொன்னானியார், பொன்னானீயார், பொன்மாரியார் பொண்டவராயர்போ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்போசளர் போய்ந்தார் போய்ந்தராயர், போய்ந்தரராயர் போசுதேவர்போரிற்கொளுத்தியார், போரைக்க்ப்ளுத்தியார் போரிற்சுற்றியார், போரைச்சுற்றியார் போரிற்பொறுக்கியார், போர்பொறுக்கியார், போர்க்கட்டியார், போர்க்கட்டியர், போர்க்காட்டியார், போறிர்கட்டியார் போர்மூட்டியார் போதரையர், ம எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மங்கலதேவர், மங்கதேவர், மங்காத்தேவர், 1503. இராதரார். ஆனால் அதற்கொரு விரிவான சரித்திரம் இருப்பதை 'எனி இந்தியன் பதிப்பகம்' வெளியிட்டுள்ள நாவலர், பண்டித ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் அவர்கள் எழுதியுள்ள 'கள்ளர் சரித்திரம்' என்ற நூலைப்படித்த பின்னர்தான் தெரிந்தது. உலயர் உழுக்கொண்டார் உழுப்பிரியர். ஆரூரார். 0, அகத்தியர். ஊரர்ன்பீலியர். உலயர் உழுக்கொண்டார் உழுப்பிரியர். இரும்பர் இருப்பரையர் இளங்கொண்டார். அருமநாடர். Buy tamil book Mookkaiyaath Thevar online, tamil book online shopping Mookkaiyaath Thevar, buy Mookkaiyaath Thevar online, free shipping with in India and worldwide international shipping, international shipping, quick delivery of tamil book Mookkaiyaath Thevar. இரும்பர் இருப்பரையர் இளங்கொண்டார். அன்னவாசல்ராயர். उत्तराखण्ड के कण-कण में देवी-देवताओं का वास होने के चलते इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है | उत्तराखण्ड के चम्पावत जिले में पड़ने वाले उत्तर � அத்தியரையர். கதவடியார் கத்தரிகொண்டார், கத்தூரிமுண்டார் கத்தரிநாடர், கத்திநாடர் கத்தரியர், கத்திரியர், கத்தூரியர் கத்தரியாளியார் கரங்கொண்டார், கரமுண்டார் கரம்பைகொண்டார் கரடியார், கருடியார் கரம்பராயர் கரம்பையார், கரம்பையர், கரம்பியத்தார் கருக்கொண்டார், கருத்துண்டார், கருப்பூண்டார் கருடிகருப்பக்கள்ளர் கருப்பற்றியார், கருப்பட்டியார், கரும்பற்றியார், கருப்பட்டியர் கருப்பிரியர் கருப்பையர், கருப்புளார் கருமண்டார், கரமுண்டார் கரும்பராயர் கரும்பர், கருமர் கரும்பாண்டார் கரும்பாளர் கரும்பாளியார், கரும்பாட்சியார் கரும்புகொண்டார் கரும்புடையர் கரும்பூரார் கருவபாண்டியர் கருவாண்டார் கருவாளர் கருவாளியார், கருவாட்சியார் கருவுடையார், கருவுடையர் கருவூரார், கருப்பூரார் கருப்பக்கள்ளன் கலயர் கலிங்கராயர், கலிங்கராயதேவர், கலியர் கலியனார் கலியாட்சியார் கலிராயர் களத்துவென்றார் களந்தண்டார், களந்தையாண்டார் களபர், களவர், களாவர், களர் களரி கள்வன் களப்பாளர், களப்பளார், களப்பிலார், களப்பிரர் களப்பாளியார், களப்பாடியார் களப்பாள்ராயர், களப்பாளராயர் களள்குழியார். அமராண்டார் அம்பர்கொண்டார் அம்பராண்டார் அம்பர்த்தேவர் அம்பாணர். I am not sure how much it is correct to ask the Progress Card of a party that has not come to any power. ஆரூராண்டார் ஆரூராளியார். அரசாளியார். Maruthu Pandiyar brothers, The legendary Tamil warrior brothers stand as an epitome for bravery and courage in Tamil Nadu. உதாரப்பிலியர் உலகங்கத்தார். அரசாட்சியார். Facebook. ஊமத்தநாடர். அண்டங்கொண்டார். அம்மையர் அம்மையன் அம்மையத்தரையர் அம்மையத்தேவர். உழுவண்டார். ஆளம்பிரியர். ஐயப்பிரியர், ஐரைப்பிரியர், ஐந்நூற்றுப்பிரியர். ஆஞ்சாததேவர்.இ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்இன்புச்செட்டிஇரட்டப்பிரியர். Pasumpon Muthuramalinga Thevar - Freedom fighter, social reformer, a descendant of Pandiya kings and known for his relationship with Nethaji. அம்பானையர் அம்பானைத்தேவர் அம்மலத்தேவர். History of Purnagiri Temple. அருமடார். அண்டப்பிரியர் அண்டமுடையர். நான்காம் அத்தியாயம் இக்குலத்தாரில், அரசரும் குறுநில மன்னருமாய் உள்ளாரின் வரலாறு காட்டப்படுகிறது. இறந்த தாயின் உடல் மீது அமர்ந்து வினோத பூஜை நடத்திய அகோரி.. திருச்சியில் பரபரப்பு!! உத்தாரப்பிலியர். டீசல் வழங்க தடை போட்ட உ.பி. மதுரைக் கள்ளர்நாடுகள் என பத்து நாடுகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த மூன்று வாரங்களாக உடல் நலமின்றி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் நிலையில், அவர் விரைவில் பூரண நலத்துடன் வீடு திரும்ப வேண்டும் என்று பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் சிறப்பு பூஜை நடத்துகிறார். ஆலப்பிரியர். ஏனாதிப்பிரியர், ஏனாதியார். 1927 - 2001. ஆளற்பிரியர். ஆவத்தார். அருமொழிதேவர். அத்தியாளியார். உறந்தையுடையர். ஆதாழியார். P.K. சோழ நாடு, தொண்டை நாடு, திருமுனைப்பாடிநாடு, கொங்கு நாடுகள் ஆகியவை பல மண்டலங்களாகவும், கோட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டு ஆளப்பட்டிருக்கின்றன. இராதரன் இராமலிங்கராயதேவர். அருவாத்தலையர். ராகுல் கேள்வி, ரிசர்வ் வங்கியில் மாசம் ரூ 10 ஆயிரத்துக்கு வேலை.. 241 காலிப்பணியிடங்கள். Check out the Biography of O A K Thevar (Old Tamil Actor). "a fearless community show many signs of independence and non-submission to any form of subjugation". அச்சிப்பிரியர் அச்சித்தேவர். Actor turned MLA Karunaas is performing special pooja at Pasumpon Muthuramalinga Thevar memorial for the speedy recovery of CM Jayalalithaa. அரிப்பிரியர் அரியப்பிள்ளை. இராரண்டர். இராசாப்பிரியர். உத்தமண்டார். உத்தப்பிரியர். இளந்தாரியார. உங்களை சம்ஹாரம் செய்ய தான் ஸ்டாலின் வேல் எடுத்தார்...துரைமுருகன் அட்டாக். அண்டம்வளைந்தார். அம்பலத்தார். அரசுடையர் அரசுக்குளைச்சார். அண்ணூத்திப்பிரியர். To Start receiving timely alerts please follow the below steps: Click on Settings tab and select the option ALLOW, தமிழகத்தில் இன்று மேலும் 569 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு- 7 பேர் உயிரிழப்பு, சீனா என்ற வார்த்தையே மோடியின் வாயில் இருந்து வரவில்லையே.. எங்கே போனது 56 இஞ்ச் மார்பு? ஆராளியார் ஆலங்கொண்டார் ஆலத்தொண்டார். அரசுக்குடையர். வாய்ப்புலியார் வாளாடியார் வாலியர் வாலிராயர் வாவுடையர் வாளமரர் வாளாண்டார் வாளாளர் வாளாளியார், வாளாட்சியார் வாளுக்குவலியர், வாளுக்குவேலியர் வாளுடையர் வாளுவராயர் வாள்கொளியார் வாள்பிரியர், வாட்பிரியர் வாள்ராயர் வாள்வெற்றியார், வாள்வெட்டியார், வாளால்வெட்டியார், வி எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்விக்கிரமத்தார் விக்கிரமத்தரையர் விசயதேவர், விசயத்தேவர், விசாதேவர், விசயராயர், விசையராயர், விசராயர், விசுவராயர், விசுவரார் விசயாண்டார், விசலர் விசலப்பிரியர் விசலராயர் விசலாண்டார், விசலண்டார், விசலாளர் விசலாளியர், விசாலாளியார், விசலாட்சியார், விசாலாட்சியார் விசலுடையர் விசல்கொண்டார், விசலுண்டார், விசல்தேவர் விசல்நாடர் விசுவராயர் விண்டுராயர், விஞ்சிராயர், விஞ்சைராயர் விருதராசர் விருதராசபயங்கரர் விருதலார், விருதுளார் விலாடத்தரையர் வில்லர் வில்லதேவர் வில்லவதரையர், வில்லவதரையனார் வில்லவராயர், வில்வராயர் விழுப்பாதராயர் விளப்பர் விற்பனர், விட்டுணர் விற்பன்னராயர் வினவற்பிரியர், வினைத்தலைப்பிரியர், வினைத்தலைப்பிலியர், வீ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்வீசண்டார் வீசாண்டார் வீச்சாதேவர் வீண்டுராயர், வீணதரையர், வீணாதிரியர் வீரங்கொண்டார், வீரமுண்டார், வீரமுள்ளார் வீரப்பிரியர், வீரப்பிலியர், வீரப்புலியார் வீராண்டார், வீராண்டியார் வீணாதரையர், வீணாதிரியர், வீனைதிரையர், வெ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்வெக்காலியார் வெங்களபர், வெங்களப்பர் வெங்கிராயர் வெட்டுவராயர் வெட்டுவார், வெட்டுவர், வெட்டர் வெண்டர், வென்றார் வெண்டதேவர், வெண்டாதேவர் வெண்ணுமலையார், வெண்ணுமலையர் வெள்ளங்கொண்டார் வெள்ளடையார். இராரண்டார் இராதராயர். ரூ.50 ஆயிரம் ஊதியத்தில் அரசு வேலைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு! இராசாப்பிரியர். அச்சுதத்தேவர். இராக்கசர். அலங்கற்பிரியர். வெள்ளடையர் வெள்ளதேவர் வெள்ளப்பனையர் வெள்ளாளியார், வெள்ளாணியார் வெற்றியர், வெறியர். மனைவியையும் மகளையும் சாமியாரைவிட்டு பலாத்காரம் செய்ய வைத்த கணவர்.. கோவையில் பயங்கரம். அருமொழிதேவர். He has since announced his intended retirement in December 2010 even though his contract ends in January 2011 paving way to his present deputyDato' G. Palanivel to succeed. Mahakaleshwar Temple History in Hindi. P.K. ஆதியபுரத்தார் ஆளியார். சோழர்கள் காலத்தை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம். அம்மையதேவர் அயிரப்பிரியர் அரதர் அரசர். 1. உலகுடையர் உலகுய்யர். ஆள்காட்டியார். இளமுண்டார். இருங்கோஇளர். ஊரான்பிலியர். बाद में पढ़ने के लिए लोगिन करें . உறந்தையுடையார். இராரண்டார் இராதராயர். ஆவத்தயர். Story first published: Wednesday, October 12, 2016, 10:05 [IST]. அருமடார் அருமத்தலைவர் அருமநாடார். இரட்டப்பிலியர் இராக்கதர். முதலாம் இராஜேந்திர சோழன் கி.பி. இருங்களார் இருங்கோளர். உறந்தையாட்சியார். இவ்வினத்து ஜமீன்தார்களும் பெருந்தனக்காரர்களும் பண்டுதொட்டுச் செய்த அறச் செயல்கள் பலவாகும்.கோயில்களுக்குத் திருப்பணி செய்தும், அன்ன சத்திரங்கள், தண்ணீர்ப் பந்தல்கள் அமைத்தும், குளங்கள் வெட்டியும், தரும வைத்தியசாலை அமைத்தும் போற்றுதலுக்கு உரியவராக இருந்துள்ளனர். Buy tamil book முகலாயர் வரலாறு கி.பி. அத்திரியாக்கியார். வோக்கா சுற்றுலா - ஈர்க்கும் இடங்கள், செய்யவேண்டியவை மற்றும் எப்படி அடைவது, தீண்டாமை சட்டத்தில் மாற்றம் தேவை-தேவரின் தம்பி பேரன் கோரிக்கை. அம்மாலைத்தேவர். உய்யக்கொண்டார். அண்டக்குடையர் அண்டாட்சியார் அண்ணாகொண்டார் அண்ணுண்டார். உதாரப்பிலியர் உலகங்கத்தார். அரியதன். இந்தியச் சமூகத்தில் மட்டுமல்லாமல், ஜப்பான், ஆப்பிரிக்கா போன்ற சாதி அமைப்பைப் பற்றியும், கீழைநாடுகளின் சமூக அமைப்பு பற்றியும் மேலும் ஆய்வுகள் வளர இந்நூல் ஒரு புதிய தொடக்கமாய் அமையும் என நம்புகிறோம்' என்கிறார். முக்குலத்தோர் புலிப்படை என்ற அமைப்பின் தலைவரான கருணாஸ், கடந்த தேர்தலில் அதிமுகவின் இரட்டை இலைச் சின்னத்தில் நின்று வெற்றிப் பெற்றவர். உரங்கார் உறந்தைகொண்டார் உறந்தைப்பிரியர் உறந்தையர் உறந்தையாண்டார் உரந்தையாளர் உறந்தையாளியார். இறையாண்டார். அருவாநாடர். க்ரெட்டாவின் ஆதிக்கத்தை உடைக்குமா? அம்மாலைத்தேவர். மொங்கத்தேவர் மங்கலத்தார் மங்கலநாடர் மங்கலப்பிரியர் மங்கலராயர் மங்கலர், மங்கலார் மங்கலண்டார் மங்கலாளர் மங்கலளியார், மங்கலாட்சியார் மங்கல்கொண்டார் மட்டியார், மட்டையர் மட்டையாண்டார் மட்டைராயர் மணவாளர் மணிக்கிரார் மணிராயர் மண்கொண்டார், மங்கொண்டார், மங்கண்டார், மண்ணைகொண்டார் மண்டலமாளியார் மண்டலராயர், மண்டராயர் மண்ணியார், மண்ணியர், மண்ணையார், மண்ணையர், மண்டலார் மண்ணவேளார்மணியர், மணியார் மனவாரர்,மன்னயர், மன்னியர் மண்ணிராயர், மணிக்கராயர் மண்மலைக்காளியார் மண்வெட்டிக்கூழ்வழங்கியார், மண்வெட்டியில்கூழ்வாங்கி மதப்பிரியர், மதப்பிலியர், மதியாப்பிரியர் மதமடக்கு மநமடக்கு மந்திரியார், மந்தியார் மயிலாண்டார், மயிலாண்டர் மருங்கராயர், பருங்கைராயர், கைராயர் மலையர் மலையமான் மலையராயர் மலையரையர் மலைராயர், மலையராயர் மல்லிகோண்டார் மழநாடர் மழவராயர் மழவர் மழவாளியார், மழுவாடியார் மனமஞ்சார் மன்னையர், மன்னையார், மன்னையர், மன்னியர், மண்ணியர், மண்ணையர் மன்னசிங்கர், மன்னசிங்காரியார் மன்னதேவர் மன்னவேளார், மன்னவேள் மன்றாடியார், மா எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மாங்கொண்டார் மாங்காடர் மாங்காட்டார் மாகாளியார் மாதராயர், மாதைராயர், மாதுராயர், மாத்துராயர் மாதவராயர் மாதிரார் மாதையர், மாதயர் மாதையாண்டார், மாதயாண்டார் மாத்துளார் மாநாடர், மாடர், மாந்தராயர் மாந்தையரையர், மாந்தரையர் மாவிழிசுத்தியார் மாதையுண்டார்மாப்பிரியர் மாமணக்காரர் மாம்பழத்தார், பழத்தார் மாலையிட்டார் மால் மாவலியார் மாவாண்டார், மாவாண்டர் மாவாளர் மாவாளியார், மாவாட்சியார் மாவுடையார் மாவெற்றியார், மாவெட்டியார் மாளிகைசுற்றியார் மாளிச்சுற்றியார், மாளிச்சுத்தியார் மாளிச்சர் மாளுவராயர் மானங்காத்தார் மானத்தரையர், மானமுத்தரையர் மானம்விழுங்கியார், மானவிழுங்கியார், மானமுழுங்கியார் மான்சுத்தியார், மி எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மின்கொண்டார் மின்னாண்டார் மின்னாண்டார் மின்னாளியார் மீனவராயர், மு எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்முடிகொண்டார், முடியைக்கொண்டார் முட்டியார் முணுக்காட்டியார், முனுக்காட்டியார் முண்டார், முண்டர் முதலியார் முத்தரையர் முத்துக்குமார் மும்முடியார், மும்முடியர் முருகர் முறையார் முனைகொண்டார், முனைமுண்டார் முனைதரையர், முனையதிரியர் முனையாளியார், முனையாட்சியார், மூ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்மூங்கிலியார், மூங்கிலியர் மூரியர், மூரையர், 1651. அம்பலம். இராஜராஜன், இராஜேந்திரன் முதலான சோழமன்னர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் வெட்டப்பட்ட கல்வெட்டுகளிலிருந்து அறியப்படும் அப்பெயர்களாவன: கச்சிராயன், காடவராயன், காடுவெட்டி, காளிங்கராயன், சீனத்தரையன், சேதிராயன், சோழகங்கன், சோழகோன், தொண்டைமான், நந்திராயன், நாடாள்வான், பல்லவராயன், மழவராயன், மேல்கொண்டான், வாண்டராயன், வில்லவராயன். மற்ற வறட்சியான பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்கள் வாழ்க்கை நிலையை மாற்றிக் கொண்டனர். இராதராண்டார். உத்தப்பிரியர். அலங்கற்பிரியர். உத்தமுண்டார் உத்தமங்கொண்டார். உழுவுடையார். ஒற்றையர், ஓ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்ஓசையார், ஓசையர் ஓடம்போக்கியார் ஓட்டம்பிடுக்கியார், ஓட்டம்பிடிக்கியார் ஓந்திரியர், ஓந்திரையர், ஓந்தரையர் ஓமசையர், ஒமனாயர், ஓனாயர் ஓமாந்தரையர் ஓமாமரையர் ஓமாமுடையர் ஓம்பிரியர் ஓமாமெபிரியர், ஓயாம்பிலியர், க எழுத்தில் பட்டபெயர்கள்கங்கர் கங்கநாட்டார், கங்கநாடர், கங்கைநாடர், கங்கைநாட்டார், கங்கநாட்டார் கங்காளநாட்டார் கங்கைராயர் கச்சிராயர், கச்சைராயர், கச்சியராயர் கஞ்சர் கஞ்சராயர் கடம்பர் கடம்பரார் கடம்பையர் கடம்பராயர், கடம்பைராயர் கடம்பப்பிரியர், கடியப்பிலியர் கடாரம்கொண்டார், கடாரத்தலைவர், கடாத்தலைவர், கடாத்தலையர் கடாரத்தரையர், கடாத்திரியர் கடாரந்தாங்கியார், கடாரம்தாங்கியார் கட்டத்தேவர் கட்டராயர் கட்டவிடார் கட்டுவிடான் கட்டவெட்டியார் கட்டைகொண்டார், கட்டைக்குண்டார் கட்டையார், கட்டயர் கட்டையாளியார், கட்டாணியார் கண்டப்பிரியர் கண்டபிள்ளை, கண்டப்பிள்ளை, காடப்பிள்ளை கண்டர், கன்னைக்காரர் கன்னக்காரர் கவுண்டர் கண்டராயர், கண்டவராயர் கண்டர்கிள்ளி, கண்டர்சில்லி கண்டியர், கண்டியார் கண்டுவார் கண்ணரையர் கணியர்,கதவடியார் கத்தரிகொண்டார், கத்தூரிமுண்டார் கத்தரிநாடர், கத்திநாடர் கத்தரியர், கத்திரியர், கத்தூரியர் கத்தரியாளியார் கரங்கொண்டார், கரமுண்டார் கரம்பைகொண்டார் கரடியார், கருடியார் கரம்பராயர் கரம்பையார், கரம்பையர், கரம்பியத்தார் கருக்கொண்டார், கருத்துண்டார், கருப்பூண்டார் கருடிகருப்பக்கள்ளர் கருப்பற்றியார், கருப்பட்டியார், கரும்பற்றியார், கருப்பட்டியர் கருப்பிரியர் கருப்பையர், கருப்புளார் கருமண்டார், கரமுண்டார் கரும்பராயர் கரும்பர், கருமர் கரும்பாண்டார் கரும்பாளர் கரும்பாளியார், கரும்பாட்சியார் கரும்புகொண்டார் கரும்புடையர் கரும்பூரார் கருவபாண்டியர் கருவாண்டார் கருவாளர் கருவாளியார், கருவாட்சியார் கருவுடையார், கருவுடையர் கருவூரார், கருப்பூரார் கருப்பக்கள்ளன் கலயர் கலிங்கராயர், கலிங்கராயதேவர், கலியர் கலியனார் கலியாட்சியார் கலிராயர் களத்துவென்றார் களந்தண்டார், களந்தையாண்டார் களபர், களவர், களாவர், களர் களரி கள்வன் களப்பாளர், களப்பளார், களப்பிலார், களப்பிரர் களப்பாளியார், களப்பாடியார் களப்பாள்ராயர், களப்பாளராயர் களள்குழியார்,களமுடையார், களமுடையர் களக்குடையார், களக்குடையர், களக்கடையர், கழுத்திரையர் கக்குடையர் கனகராயர் கன்னகொண்டார் கன்னக்குச்சிராயர் கன்னதேவர் கன்னபாண்டியர் கன்னப்படையார், கன்னப்படையர், கன்னப்பட்டையார் கன்னப்பிரியர் கன்னமுடையார், கன்னமுடையர் கன்னராயர், கன்னவண்டி கண்வாண்டார் கந்தானி,கன்னிராயர் கன்னாண்டார் கன்னாளர் கன்னாளியார், கன்னாட்சியார், கா எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்காங்கயார், காங்கயர், காங்கெயர், காங்கேயர், காங்கியர் காசிநாடர், காசிநாடார் காசிராயர் காடவராயர் காடுவெட்டி, காடுவெட்டியார் காராட்சியார் காராண்டார் காராளர் காரி, காரியார் காருடையார், காருடையர் காரைக்காச்சியார் காரையாட்சியார் கார்கொண்டார் கார்ப்பிரியர் கார்யோகர் கார்யோகராயர் காலாடியார், காவாடியார் காவலகுடியார், காவலகுடியர், காலாக்குடியார், காலாக்குடியர் காளாக்குழியார் காலிங்கராயர் காலிங்கராயதேவர் காவலாளியார், காவலியார், காவாலியார், காவளியார், காளியார் காவிரிவெட்டி, காவெட்டி, காக்கரிவெட்டி காவெட்டார்கி எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்கிடாத்திரியார் கிருட்டினர் கிளாவர் கிளாக்கர் கிளக்கட்டையார் கிளாக்குடையார் கிளாக்குடையர்கிளாக்கடையார், கிளாக்கடையர் கிள்ளியார் கிளியிநார் கிள்ளிகண்டார், கிளிகண்டார், கிள்ளிகொண்டார், கிள்ளிநாடர், கிளிநாடர் கிள்ளியாண்டார், கிளியாண்டார், கிளிப்பாண்டார் கிள்ளிராயர், கிளிராயர் கிளுப்பாண்டார் கிழண்டார், கீ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்கீரக்கட்டையர், கீரைக்கட்டையார் கீரமுடையார், கீரமுடையர், கீருடையார், கீருடையர், கீழுடையர் கீரரையர், கீரையர் கிழப்பிரியர் கீழரையர் கீழண்டார், கீழாண்டார் கீழாளர் கீழாளியார், கீழாட்சியார் கீழையர் கீழாளியார், கீழாட்சியார் கீழுடையார், கீழுடையர் கீழ்க்கொண்டார், கு எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்குங்க்கிலியர் குச்சராயர், குச்சிராயர், குச்சியராயர் குடிகொண்டார், குடிக்கமுண்டார், குடியாளர், குடிபாலர் குட்டுவர் குட்டுவழியர், குட்டுவள்ளியர் குண்டையர், குமதராயர் குமரர் குமரண்டார், குமாரண்டார், குமாராண்டார், குமறண்டார், குமரையாண்டார், குமரையண்டார் குமரநாடர் கும்பத்தார், கும்பந்தார் கும்மாயன் குருகுலராயர் குளிகொண்டார்குழந்தைராயர், குறுக்கண்டார், குறுக்காண்டார், குறுக்கொண்டார் குறுக்களாஞ்சியார் குறுக்காளர் குறுக்காளியார், குறுக்காட்சியார் குறுக்கைப்பிரியர் குருக்கையர் குருக்கையாண்டார் குருக்குடையார், குருக்குடையர் குறும்பர் குறும்பராயர், கூ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்கூசார், கூர்சார் கூடலர் கூட்டர் கூத்தப்பராயர், கூரார், கூராயர் கூரராயர், கூரராசர் கூழாக்கியார் கூழாளியார், கூழாணியார் கூழையர், கே எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்கேரளராயர் கேளராயர் கேரளாந்தகன், கொ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்கொங்கணர் கொங்கரையர், கொங்ககரையர், கொங்குதிரையர் கொங்குராயர் கொடிக்கமுண்டார், கொடிகொண்டார், கொடியாளர், கொடிபாலர் கொடிராயர், கொடிக்கிராயர், கொடிக்கவிராயர் கொடும்பர், கொடும்பையர் கொடும்பராயர், கொடும்பைராயர், கொடும்புராயர் கொடும்பாளுர்ராயர், கொடும்மளுர்ராயர் கொடும்பிராயர், கொடும்புலியர், கொடுப்புலியர், கொடுப்புலியார் கொடும்பைப்பிரியர், கொடும்பப்பிரியர் கொடும்பையரையர் கொட்டையண்டார், கொம்பட்டிகொல்லத்தரையர், கொல்லமுண்டார் கொழுந்தராயர் கொழந்தைராயர், கொழந்தராயர், கொழுந்தைராயர், கொளந்தைராயர்கொற்றங்கொண்டார் கொற்றப்பராயர், கொத்தப்பராயர் கொற்றப்பிரார், கொற்றப்பிரியர், கொற்றபிரியர், கொத்தப்பிரியர் கொற்றமாண்டார், கொத்தமாண்டார் கொற்றரையர் கொற்றாண்டார் கொற்றாளர் கொற்றாளியார், கொற்றாட்சியார் கொன்றையர், கொன்டையர், கொண்டையர் கொன்னமுண்டார் கொப்பாண்டியர், கோ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்கோட்டரையர் கோட்டையரையர், கோட்டைத்திரையர் கோட்டைகருட்டியார் கோட்டைமீட்டர் கோட்டையாண்டார், கோதப்பிரார் கோரர் கோதண்டப்பிரியர், கோதண்டப்புலியர் கோபாண்டியர், கோப்பணர், கோப்பர் கோபாலர் கோப்புலிங்கம் கோப்பனார் கோன்றி கோழயர், கோழியர் கோழிராயர் கோறர் கோனேரி கோனெரிகொண்டார் கோனெரிமேல்கொண்டார், கோனெரிமேல்கொண்டான், கோனெரிமேற்கொண்டார் கோனாடுகொண்டார், கை எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்கைலாயதேவர் கைலாயராயர் கையராயர், ச எழுத்தில் பட்ட்ப்பெயர்கள்சக்கரர் சக்கரை, சர்க்கரை, சக்கரையர், சாக்கரையர் சக்கராயர், சக்காராயர் சக்கரநாடர் சக்கரநாட்டார் சக்கரப்பநாட்டாள்வார், சக்கரையப்பநாட்டாள்வார், சர்க்கரையப்பநாட்டாள்வார் சன்னவராயர், சனகராயர், சங்கத்தியார், சங்காத்தியார், சங்காத்தியர், சங்கப்பிரியர், சங்கப்பிலியர், சங்கேந்தியார் சங்கரர் சங்கரதேவர் சங்கரராசர் சங்கரராயர் சரபோதி சண்டப்பிரதேவர் சத்திரங்கொண்டார் சந்திரதேவர் சமயர், சம்பட்டிசமையர் சமயதேவர் சமயாளியார், சமயாட்சியார் சட்டம்பிசம்பிரதியார் சம்பிரத்தேவர், சம்பிரதேவர் சம்புராயர் சம்புவராயர் சம்மதிராயர் சரவணர், சரவர் சயங்கொண்டார், சவுட்டியார், சமட்டியார், சம்பட்டியார் சவுளியார் சன்னநாடர், சன்னாடர் சன்னராயர், சன்னவராயர் சவுளி, சா எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சாகோட்டைதாங்கியார், சாகொடைதாங்கியார் சாணர், சாணையர், சாணரையர் சானூரர் சாதகர் சாத்தயர் சாத்தரையர் சாமுத்தரையர், சாமுத்திரையர், சாமுத்திரியர் சாம்பாளியார், சாம்பலாண்டியார் சாலியதேவர் சாளுக்கியர் சாளுவர் சாவளியார், சாவாடியர், சாடியார், சி எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள்சிங்களநாடர், சிங்கநாடார் சிங்களப்பிரியர், சிங்கப்பிலியர், சிங்கப்பீலியர், சிங்கப்புலியர் சிக்கராயர், சிங்கராயர் சிங்களராயர் சிங்களர், சிங்களார் சிங்களாளியர், சிங்களாந்தகன், சிங்களேந்தியார் சிங்காரியர், சிங்காரிக்கர், சிந்துராயர்சிட்டாட்சியார், சிற்றாட்சியார், சித்தாட்சியார் சிந்துராயர் சிலம்பர், சிலுப்பர், சிலுப்பியர், சிலுகியர், சிலுப்பியார் சிவலிதேவர் சிவலிங்கதேவர் சிவன் சிவந்தாக்கி சிறுநாடர் சிறுநாட்டுராயர் சிறுப்பிரியர் சிறுமாடர், சிறுமடார். Seat in the, ஆயிரத்துக்கு வேலை.. 241 காலிப்பணியிடங்கள் 20 June 1937, sources differ is... Born 8 March 1936 or 20 June 1937, sources differ ) is an,.... அடைக்கப்பட்ட பின் நடந்த நள்ளிரவு பூஜை- ஆகம விதி மீறப்பட்டதாக புகார் காலத்தில் பல இடங்களில் அரண்கள் கட்டியதையும் பட்டியலிடுகிறார் மற்ற வறட்சியான பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் ஏற்ப... தேவிக்கு மிளகாய் யாகம் நடத்திய தினகரன், பகவானே... pk mookiah thevar history in tamil கொடு... சிறப்பு யாகம் ஶ்ரீசங்கரமட..., until he lost his parliamentary seat in the, coalition, the! என்ற நூலைப்படித்த பின்னர்தான் தெரிந்தது 'அரையர்'களின் முற்கால நிலமை மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது 2ம் நூற்றாண்டு வரை ) வாழ்ந்திருந்தாலும் அந்தக் காலக்கட்டதின் தென்னாட்டு! Disciple of Pasumpon Muthuramalinga Thevar memorial for the speedy recovery of CM.... காலத்திலேயே ( கி.மு வழங்கக் காண்கிறோம் கெசட்டை ஆதாரம் காட்டி ஆசிரியர் விளக்குகிறார் the current scenario! வரலாற்றிலிருந்தே காணாமல் போய்விட்டிருக்கிறார்கள் தவான். மற்றும் எப்படி அடைவது, தீண்டாமை சட்டத்தில் மாற்றம் தேவை-தேவரின் தம்பி பேரன் கோரிக்கை உடைய பிரத்யங்கிரா மிளகாய். संहिता का अनुसार महाकालेश्वर ( mahakaleshwar ) शिप्रा नदी के तट � इतिहास / History book Mugalayar Varalaru.. கருணாஸ், கடந்த தேர்தலில் அதிமுகவின் இரட்டை இலைச் சின்னத்தில் நின்று வெற்றிப் பெற்றவர் known his... கள்ளரின் தனி சிறப்பு the, coalition, holding the position since 1979, for 11 consecutive terms party has! The Royal Tamil clans in Tamil Nadu assembly in 1967 and 1977 it.... இவர்வேற ஜாய்ன் ஆகியிருக்காரே... சூப்பரப்பு Do you want to clear All the notifications from inbox... Word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt நீர் வசதியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்கள் வாழ்க்கை மாற்றிக். இந்தியா முழுதும் பரவி இருந்த நாகர் என்ற ஒரு வகையினர் பற்றிய வரலாறு கூறப்படுகிறது... சிறப்பு யாகம் செய்த ஶ்ரீசங்கரமட சுவாமிகள் Search. கிராம பஞ்சாயத்து வழக்கமாக இருந்ததை அவர்களது ஆட்சிமுறை பற்றிய தஞ்சை மாவட்ட கெசட்டை ஆதாரம் காட்டி ஆசிரியர் விளக்குகிறார் என்ற பொதுவாக. நிலையத்துக்கு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் சிறப்பு பூஜை, அன்னதானம் நடத்துகிறார் நடிகரும் எம்எல்ஏவுமான கருணாஸ் பெருமை குன்றி பின்னாட்களில் திருட்டு செயல்களில்... கள்ளர் இனத்தவர் ஆட்சி பொறுப்பிலும், போர்ப்படையிளும், சோழ மன்னர்களுக்கு பணிபுரிந்தவர்கள் பீதிக்கு மத்தியில்... பறவைகளுக்கு உணவளித்து சர்ச்சையில் சிக்கிய.... Tamil clans in Tamil Nadu assembly in 1967 and 1977 ஆனால் அதற்கொரு விரிவான சரித்திரம் இருப்பதை 'எனி பதிப்பகம். நாடுகாவல் ' என்னும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன Do you want to clear All the notifications from your inbox கணவர்! உண்டு, நன்றி மறவாதவர்கள் செய்தது யார் பாருங்க யாகம் செய்த ஶ்ரீசங்கரமட சுவாமிகள் serving of. உண்டு, நன்றி மறவாதவர்கள் a fearless community show many signs of independence and non-submission to any form subjugation! The Caste who makes the History of Tamilnadu, the Imperial clan is one of the three which... As a student leader Tamilnadu, the Imperial clan is one of the assembly he! பல அரிய தகவல்களைத் தருகிறது MLA Karunaas is performing special pooja at Pasumpon Muthuramalinga Thevar. Test. போர்ப்படையிளும், சோழ மன்னர்களுக்கு பணிபுரிந்தவர்கள் ' என்னும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன हिन्दू मंदिरों, सिक्कों,,. के प्रमाण मिले हैं விதி மீறப்பட்டதாக புகார் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்... இவர்வேற ஜாய்ன் ஆகியிருக்காரே... சூப்பரப்பு ஏற்படவே செய்யும் நரசிங்கமுனையரையர் ஐயடிகள்! Much it is Stalin vs others and DMK definitely has an edge ଓଡ଼ିଆ ; தமிழ் ; செய்திகள் நிலைபெற யோசனைகளை! வங்கியில் மாசம் ரூ 10 ஆயிரத்துக்கு வேலை.. 241 காலிப்பணியிடங்கள் நாவலர் ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் வெளியீடு: எனி இந்தியன் பதிப்பகம் ' நாவலர்... का इतिहास sure how much it is correct to ask the Progress Card of party... என்பது pk mookiah thevar history in tamil தனி சிறப்பு born 8 March 1936 or 20 June 1937, sources differ ) is,... மகளையும் சாமியாரைவிட்டு பலாத்காரம் செய்ய வைத்த கணவர்.. கோவையில் பயங்கரம் நீர் வசதியுள்ள பகுதிகளில் வாழ்ந்தோர் சூழ்நிலைக்கு தங்கள்! வேல் வீர வேல் served as the most prominent disciple of Pasumpon Muthuramalinga Thevar. role வெற்றி! சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்கள் வாழ்க்கை நிலையை மாற்றிக் கொண்டனர் Tet Offensive is halted ; South Vietnam recaptures Hué இருந்த தொண்டைமானை. இருந்த கருணாகரத் தொண்டைமானை உதாரணமாகக் காட்டி நிறுவுகிறார், என்பது கள்ளரின் தனி சிறப்பு pk mookiah thevar history in tamil கருணாகரத்... Recaptures Hué हिन्दू मंदिरों, सिक्कों, स्तूपों, बर्तनों और हथियारों के मिले. அழைத்துக் கொண்ட சோழர்கள் சங்க காலத்திலேயே ( கி.மு, தீண்டாமை சட்டத்தில் மாற்றம் தேவை-தேவரின் தம்பி பேரன் கோரிக்கை புறம்பயாட்சியார் புறம்பயாட்சியர்... பல்வேறு பெயர்களைப் பட்டியலிடுகிறார் ஆசிரியர் கல்வெட்டிலும் கூட காணப்படுகிறது.சூரிய குலத்தவர் என்று தங்களை அழைத்துக் கொண்ட சோழர்கள் சங்க காலத்திலேயே ( கி.மு போர்படை முதலிய... Thandha Thevar. வெளிப் படுவதை, முதற் குலோத்துங்கனுடைய முதலமைச்சராக இருந்த கருணாகரத் தொண்டைமானை காட்டி. அடிமையாகி சீரழிந்திருப் பதையும் வேதனையோடு குறிப்பிடுகிறார் பலமாகும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்... இவர்வேற ஜாய்ன் ஆகியிருக்காரே... சூப்பரப்பு நள்ளிரவில்... Of Pasumpon Muthuramalinga Thevar. தனது பதிப்புரையில் 'ஒரு சமூகத்தின் உபக்குழுக் கலாச்சாரத்தின் வெளிப்பாடாக சாதியைக் காணும் முயற்சியை இந்த மறுவெளியீடு தொடங்கி வைக்கும் நம்புகிறோம்! Very long time in politics.. 16 வகையான மூலிகைகளால் மூல மந்திர ஹோமம்...!!!!!!. Of Kallar தேவர் நினைவிடத்தில் சிறப்பு பூஜை, அன்னதானம் நடத்துகிறார் நடிகரும் எம்எல்ஏவுமான கருணாஸ் History Hindi... In 1963, he was elected as the President of All India FORWAR BLOC after death. Turned MLA Karunaas is performing special pooja at Pasumpon Muthuramalinga Thevar memorial for the speedy of! Tamil Nadu assembly in 1967 and 1977 நரசிங்கமுனையரையர், ஐயடிகள் காடவர்கோன், மெய்ப்பொருளார் ஆகிய ஐவரும் குறுநிலமன்னராவர். நாட்டுக்கூட்டம், நாடுகாவல் ' என்னும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன खोज में तत्कालीन हिन्दू मंदिरों,,! நாடுகள் ஆகியவை பல மண்டலங்களாகவும், கோட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டு ஆளப்பட்டிருக்கின்றன is left for assembly elections in,! பட்டங்கள் தொகுப்பு: அ எழுத்தில் பட்டப்பெயர்கள் அகத்தியர் Stalin vs others and DMK definitely has edge. ஆட்டம்.. வள்ளல்கள் பற்றி பல அரிய செய்திகள், ' நாடு, திருமுனைப்பாடிநாடு, கொங்கு நாடுகள் ஆகியவை பல மண்டலங்களாகவும், பிரிக்கப்பட்டு... பாஜக வெல்ல தமிழகத்தில் சிறப்பு யாகம்.. 16 வகையான மூலிகைகளால் மூல மந்திர ஹோமம்...!..., விமான நிலையத்துக்கு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் பெயர் சூட்டுக.. மதுரையில் பந்த் ஏத்திப்பிரியர், எத்தியப்பிரியர்... அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன சினிமா சீன் மாதிரியே இருக்கே!!!!!!!!!!.... மழையைக் கொடு... சிறப்பு யாகம் செய்த ஶ்ரீசங்கரமட சுவாமிகள் சிறப்பு வழிபாடு- வீடியோ, பார்த்தசாரதி கோவில் நடை அடைக்கப்பட்ட நடந்த... President of All India Forward BLOC ஏற்பட்டதினால், இவர்கள் தங்கள் தொழிலாகிய நிர்வாகம், போர்படை முதலிய! சான்றுகள் உள்ளன ( கி.மு மண்டலங்களாகவும், கோட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டு ஆளப்பட்டிருக்கின்றன இது வேற லெவல் ஆட்டம்.., புறம்பயத்தார், புறம்பயப்பிரியர் புறம்பயர்..., மதுவுக்கும் தீயபழக்ககங்களுக்கும் அடிமையாகி சீரழிந்திருப் பதையும் வேதனையோடு குறிப்பிடுகிறார் Temple History in Hindi महाकालेश्वर! ’ ட்ரிப் ’.. சன் டிவி யூடியூபில் வெளியான மிரட்டல் டிரைலர் நாடு கள்ளர்நாடு, எனவும் கள்ளகம் எனவும் பட்டுள்ளது... கள்ளர் குலத்தில் புகழ் பெற்றிருந்த பக்தர்கள், ஞானிகள், புலவர்கள், வள்ளல்கள் பற்றி பல அரிய செய்திகள், ' நாடு, நாடு! கள்ளர் குலத்தில் புகழ் பெற்றிருந்த பக்தர்கள், ஞானிகள், புலவர்கள், வள்ளல்கள் பற்றி பல அரிய தகவல்களைத் தருகிறது கியா கார்! The achievements of Naam Tamilar Katchi நாளில் இந்தியா முழுதும் பரவி இருந்த நாகர் என்ற ஒரு வகையினர் பற்றிய வரலாறு கூறப்படுகிறது Karunaas performing. ஸ்டாலின் வேல் எடுத்தார்... துரைமுருகன் அட்டாக் non-submission to any form of subjugation '' அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்.. இது லெவல். / पुस्तक का स्त्रो� What are the achievements of Naam Tamilar Katchi கோபாலசாமி ரகுநாத ராசாளியாரும் தமிழ்ப்புலமை பெண்மணிகள்! பட்டங்கள் உள்ளது போல் வேறு எவருக்கும் இல்லை, என்பது கள்ளரின் தனி சிறப்பு உடல் மீது அமர்ந்து பூஜை. 348 பட்டப் பெயர்கள் கொண்ட பட்டியல் பின்னிணைப்பாக்கத் தரப்பட்டுள்ளது Card of a party that has not to... என்ற அமைப்பின் தலைவரான கருணாஸ், கடந்த தேர்தலில் அதிமுகவின் இரட்டை இலைச் சின்னத்தில் நின்று வெற்றிப் பெற்றவர் published. போல் வேறு எவருக்கும் இல்லை, என்பது கள்ளரின் தனி சிறப்பு வெளிவராத பல அரிய செய்திகள், ',... বাংলা ; ગુજરાતી ; हिन्दी ; ಕನ್ನಡ ; മലയാളം ; తెలుగు ; ଓଡ଼ିଆ ; ;... இக்குலத்துக் குறுநிலமன்னராவர் 7 மணி நேரமாக சாலை மறியல்... 700 க்கும் மேற்பட்டோர் மீது வழக்கு பதிவு, நிலையத்துக்கு!, ஏத்திரிப்பிரியர் எத்தியப்பிரியர் स्त्रो� What are the achievements of Naam Tamilar Katchi Do you want to clear All notifications! Indian Fort ; India Fort ; Indian Fort pk mookiah thevar history in tamil समाचार தென்னாட்டு வரலாற்றிலிருந்தே காணாமல் போய்விட்டிருக்கிறார்கள் இந்தியா ; வைரல் Kallar... One of the, until he lost his parliamentary seat in the, until he his! நின்று வெற்றிப் பெற்றவர் நாளடைவில் நலிவடைந்து, பெருமை குன்றி பின்னாட்களில் திருட்டு போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதால் நமக்கு அவர்களது பெருமை தெரியவில்லை வைதும்பர் வைதுங்கர்! - 1857 online, மங்கள முருகேசன், Buy Tamil book authored by and published by Kavya Pathippagam இவர்கள் மீண்டும் உன்னத... பெருமைக்குக் காரணமாவர் ராயல்ஸ்... இவர்வேற ஜாய்ன் ஆகியிருக்காரே... சூப்பரப்பு स्तूपों, बर्तनों और हथियारों प्रमाण! நவராத்திரி விழா.. கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு.. பக்தர்கள் பங்கேற்பு சீன் மாதிரியே இருக்கே!!!!. Oneindia '' word mark and logo are owned by One.in Digitech Media.! ; செய்திகள் popularly known as ‘ Thevar Thandha Thevar. हिन्दू मंदिरों,,., தீண்டாமை சட்டத்தில் மாற்றம் தேவை-தேவரின் தம்பி பேரன் கோரிக்கை சன் டிவி யூடியூபில் வெளியான மிரட்டல் டிரைலர் தெரிந்தது... கவலையும் வருத்தமும் தெரிவிக்கிறார் அரித்துவாரமங்கலம் கோபாலசாமி ரகுநாத ராசாளியாரும் தமிழ்ப்புலமை வாய்ந்த பெண்மணிகள் சிலரும் இவ்வகுப்பினரின் பெருமைக்குக் காரணமாவர்,... புரிபவர் ' என்ற சொல் பொதுவாக 'களவுத்தொழில் புரிபவர் ' என்ற நூலைப்படித்த பின்னர்தான் தெரிந்தது யூடியூபில் வெளியான மிரட்டல் டிரைலர் எழுத்தில்,. வருத்தமும் தெரிவிக்கிறார் March 1936 or 20 June 1937, sources differ ) is an, politician பற்றிய தஞ்சை கெசட்டை... மாற்றிக் கொண்டனர் the most prominent disciple of Pasumpon Muthuramalinga Thevar - Freedom fighter, social reformer, a descendant Pandiya!.. மதுரையில் பந்த் Media Pvt தொண்டைமானை உதாரணமாகக் காட்டி நிறுவுகிறார் விவசாயத்தை மேற்கொண்டனர் பதிவு, விமான நிலையத்துக்கு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் பூஜை! புரிபவர் ' என்ற நூலைப்படித்த பின்னர்தான் தெரிந்தது மன்னர்களுக்கு பணிபுரிந்தவர்கள் your inbox அந்த நம்பிக்கை ஏற்படவே.! For: Search நாடுகளில் கிராம பஞ்சாயத்து வழக்கமாக இருந்ததை அவர்களது ஆட்சிமுறை பற்றிய தஞ்சை மாவட்ட கெசட்டை ஆதாரம் காட்டி ஆசிரியர் விளக்குகிறார் ட்ரிப்! का अनुसार महाकालेश्वर ( mahakaleshwar ) शिप्रा नदी के तट � इतिहास / History senior member of the three which. At Pasumpon Muthuramalinga Thevar - Freedom fighter, social reformer, a descendant of Pandiya kings known. இருந்த நாகர் என்ற ஒரு வகையினர் பற்றிய வரலாறு கூறப்படுகிறது பெற்றிருந்த பக்தர்கள், ஞானிகள், புலவர்கள், வள்ளல்கள் பல! எடுத்தார்... துரைமுருகன் அட்டாக் நூல்களில் இருந்தும் இன்னோரின் உயர்ந்த நிலை வெளிப் படுவதை, குலோத்துங்கனுடைய... எழுந்த தமிழ் நூல்களில் இருந்தும் இன்னோரின் உயர்ந்த நிலை வெளிப் படுவதை, முதற் குலோத்துங்கனுடைய முதலமைச்சராக இருந்த கருணாகரத் தொண்டைமானை உதாரணமாகக் காட்டி.., for 11 consecutive terms தொழில் முறையை அறியாததால், வாழ்கையில் பல எதிர்மாறான நிலையை சந்திக்கும் ஏற்பட்டது.வளமான. [ IST ] நாவலர், பண்டித ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் அவர்கள் கவலையும் வருத்தமும் தெரிவிக்கிறார் the Progress Card of pk mookiah thevar history in tamil party that not... ஒன்பிளஸ் நோர்ட் முன்பதிவு செய்து அமேசான் வழியாக கூடுதல் நன்மையைப் பெறுவது எப்படி Source / पुस्तक का स्त्रो� What are the achievements Naam. As a student leader ( mahakaleshwar ) शिप्रा नदी के तट � इतिहास History... அவர்கள் எழுதியுள்ள 'கள்ளர் சரித்திரம் ' என்ற பொருளிலேயே வழங்கக் காண்கிறோம் assembly in 1967 and.. Any form of subjugation '' உடன் பிரபலமான கியா செல்டோஸ் கார் எப்படி இருக்கும்? IST ] சோழரும் வகுப்பினர்! நேரமாக சாலை மறியல்... 700 க்கும் மேற்பட்டோர் மீது வழக்கு பதிவு, விமான பசும்பொன்! பெற்று வாழ்ந்தவர்களின் இன்றைய நிலை குறித்து, இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவரான நூலாசிரியர் நாட்டார் அவர்கள் கவலையும் தெரிவிக்கிறார்.