Évi Jelentés (2018 Február)

 

Hungarian Presbyterian Church

Magyar Presbyteriánus Egyház

Lelkipásztor: Szabó Péter

 

“Isten mondja: Én adok majd a szomjazónak az élet vízének forrásából ingyen.” 

(Jelenések 21:6)

 

LELKI  ELMÉLKEDÉSÜNK

 

alapja legyen az Utmutató szerinti Év Igéje, amint fent leirtuk. Elképesztő ígéret. Ilyet csak Isten mondhat, senki más. És az a jó hogy ő mondja és nem ember, még akkor is, ha az Ő szava gyakorta embereken keresztül hangzik el, hiszen Ő adott némelyeket apostolokul, prófétákul, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul, a szentek tökéletesbítése céljából, szolgálat munkájára. Kit-kit különböző felszereléssel, különböző munkára, de egyetemesen igaz, hogy a szentek, vagyis az Isten e világból kihívott, bűneiből megváltott, de még meg nem szentelt népének a tökéletesbítésére. Szolgálatra, és nem rendelkezésre vagy uralkodásra adattak. S ez a megállapítás igaz a lelkipásztorra, az igehirdetőre, a presbiterekre, a családok közvetlen papjaira, vagyis a hívő édesapára és édesanyára, de igaz a hívő keresztyén munkahelyi forgolódásra és társadalmi kapcsolataira, hogy mindenki tudja meg: mit tett és mit ígért az ISTEN.

 

Mert Isten mondja, ezért nem történhet meg ami emberektől gyakorta elhangzik: Sose voltam olyan szegény, hogy egy ígéretet ne tudjak adni. Ehhez aztán a magyar bölcsesség hozzáteszi helyesen, hogy az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó. Mert kétségbeejtő feledékenységünk és felelőtlenségünk. Politikai választások ígéretei előre hazug módon vannak kifundálva, kigondolva hogy mit fog hallani az állampolgár, s hogy értette teljesen másként a voksot váró politikus. Szükségtelen példákat mondani, mert ezzel vagyunk tele. Persze ez megjelenik az egyszerű magánéletben, a szerelem és házasságkötés ígéretében, holtomiglan vagy holtáiglan, aztán jönnek az ígéretek megtörései, meg a válások. S ott van a keresztségnél való elkötelezettség: Akarom, ígérem, úgy nevelem, neveltetem, hogy maga tegyen tanubizonyságot Krisztusba vetett hitéről. Igy történt?! Ujabb állomás a konfirmáció, Igérem és fogadom, hogy Krisztus Anyaszentegyházának hűséges, áldozatos tagja leszek. Az maradtam?! Aztán az Urvacsorai liturgia utolsó kérdése: Igéritek-é, fogadjátok-é, hogy ti e kegyelemért egész életeteket az Urnak szentelitek, s már e jelen való világon, mint az Ő megváltottai az Ő dicsőségére törekedtek élni. Jó Uram! Itt most már csak azt énekelhetjük, hogy: “Sok szép ígéretem, oh hányszor megtagadtam, a nagy fogadkozást, hogy csak Tiéd szivem. A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam, és törvényed szerint nem éltem semmiben.”

 

De a fent idézett ígéretet Isten mondja. Ő, aki először is képes megtenni, mert Isten és nem ember, másodszor meg is teszi, pontosan azért mert Isten Ő és nem ember. S amikor konfirmandus diákok azt kérdezték, hogy van-e valami lehetetlen Istennek, akkor azt válaszoltam, hogy Igen van. 1. Lehetetlen, hogy hazudjon, 2. lehetetlen hogy hibát csináljon, 3. lehetetlen, hogy hűtlen legyen, 4. lehetetlen, hogy bűnnel kísértsen. S ezzel talán ki is meritettük, hogy mi az ami lehetetlen az Urnak. Az egész Ó és Ujszövetségi Szentírás arról beszél, hogy a kicsiben és nagyban elhangzott ígéretei beteljesednek. És itt nem lehet ujjhegyre szedni az ígéretek tömegét és azok beteljesedését. Nincs annyi ujjunk együttvéve sem. A Nóénak adott ígéret, hogy özönvíz jön, de őt megmenti családostól, állatkertestől….. Ábrahámnak a 75 éves korában adott ígéret, hogy gyermeke lesz, (Ábrahámné, Sára 65 éves “ifiasszony”), aztán vár 25 évet, hogy Ábrahám 100 éves öregur legyen, Sára pedig 90 esztendős, s akkor beteljesíti lehetetlen körülmények között, amit mondott, hogy két dolgot megtanuljon az emberiség és mi is: 1. Amit megmondott megcsinálja a maga idejében, 2.  Számára nincsen lehetetlen.

 

De ennek a sornak a folytatása József története, Izráel népének Egyiptomi fogsága, a Mózesen keresztül nyujtott nagy szabadítás, s Izrael történetében a sokszáz Messiási direct és indirect ígéreteinek az Ur Jézusban való beteljesedése…..Némely ígéretek azonnal megtörténnek, másokra évszázadokon keresztül kellett várni. S az Ur Jézus által elmondott próféciák, melyeknek beteljesedésében élünk ez időben, hogy a Róla szóló információ minden népnek hirdettetik majd…..Hogy Izrael népe itélet alatt bár, de megtartatik, (amikor nemzetek, fajok tüntek el a történelem színpadáról), hogy visszakerülnek és összegyüjtetnek az Atyáknak adott és nékik is ígért földre……Hogy ez a nép tuléli majd a pogromokat, a maradék pedig felismeri az Ur Jézus Krisztusban a Messiást….. A megjövendőlt keresztyén-üldözések, amik a kommunista, muszlim, hindu, buddhista és egyéb országokban eleddig ismeretlen méretben jelennek meg. A társadalom önzővé fajult deformálódása elegészen a család-rombolásig hatott……..Azt kell hogy mondjuk, hogy már csak a Jézus visszajövetele nem történt még meg. Az aberrált morális élet, a homoszexualitás betörése a szent helyre, a szent szolgálatba, a Canadában e napokban nyilvánvaló lett diszkrimináció az életet védők ellen, szemben az abortuszt támogatókkal, a nemzetet veszélyeztető és tönkretevő kábitószer legalizálás (pedig köztudott a veszedelme), az időjárás abnormális kilengései, földrengések, árvizek, a mindenkori, de kiváltképpen a XX. századi hatalmas világháboruk, s az hogy egy Észak-Koreai őrült nukleáris háboru felé sodorja a világot….mind mind arról szól, hogy a próféciák beteljesednek. Isten népe számíthat az Ő hűségére ezek között az előre jelzett bajok közepette is és Jézust várja vissza.

 

Éppen ezért lehet és kell komolyan kell venni a fenti ígéretet, mert Isten mondja. És mit mond?  Azt hogy Ő a szomjazónak az Élet vízének forrásából ad ingyen. Ez pedig nem más, mint az Ő Lelkének bennünk való lakozása, ha kérjük. Óvatos vigyázásban kell lennünk és meg kell figyelnünk, hogy mennyi másfajta szomjuság van ezen a világon. Szomjuság a boldogságra bármi áron, legyen az szerelem vagy marijuana, s úgy véljük, hogy majd a gazdagság boldogít. S nem illik beszélni róla, hogy a dúsgazdagok között gyakori az öngyilkosság, csakugy mint a homoszexuálisok között, s egyetemesen azok között, akik felől azt gondoltuk, hogy az általuk vágyott és hajszolt boldogsághoz eljutottak. Montreálban a lottó által való hirtelen meggazdagodás be nem teljesült reménysége folytán évente mintegy 200-an tesznek pontot az életükre. Mennyi szomjuság! Szomjuság a világuralomra, ősi határok elmozdítására (Trianon), vágyak kielégítésére, s erre kínálja a világ minden néven-nevezett bűvös italát. Aztán megkóstolják, megisszák, és ujra szomjaznak….Egy hat-ember-által kihasznált és elhajított nőnek mondja Jézus Samáriában: “Aki ebből a vízből iszik az ujra megszomjazik, de a víz, amit én adok örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.” Nem csak hogy eloltja az illető szomját, de majd ez az élet vize másokhoz is eljut azáltal, aki kapott ebből. S így ment tovább az evangélium hite nemzedékről nemzedékre, így gyógyultak meg rövidlátó szemek, a pillanatnyi ideig-óráig tartó bűnös örömök látásából az örökkévalóságba való betekintésre, az ürömtelen öröm megnyerésére. Mert ilyen ez a csodálatos élet vize. hogy kigyógyítja a szenvedést, a halált, talán egyetlen szomjuság marad utána, hogy mind többet kapni ebből az élet-vize forrásából, és Őbelőle, Akinek trónja alól buzog fel e csoda-folyam, amihez képest a világ összes kínálata posvány.

 

Hol lehet beszerezni? A mindenható Isten adja, Aki emberi formában küldte el szerelmetes Fiát, hogy emberi nyelven érthető módon közölje az isteni üzenetet. Az üzenet pedig: “Ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti Mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik Tőle.” – mondja Jézus  (Lukács 11:13) Pünkösd után pedig Péter apostol azt mondja a Szanhedrinnek, hogy “Jézus feltámadásának mi vagyunk a tanui és a bizonyságai”, és “a Szentlélek is, Akit Isten adott azoknak, akik Néki engednek.” (Ap. Csel 5:32)  Ujabb kérdés: Mibe kerül? Isten azt mondja, hogy ingyen. Nem a gazdagok bőséges pénzügyi lehetőségeinek kínálja. Mert az örömhír, az Evangélium a szegényeknek és a lelki-szegényeknek hirdettetik. A vakok kapnak látást, a süketek hallást, a sánták lesznek járóképesek, s a leprások tisztulnak meg, prostituáltak lesznek Jézus követővé, gazdag és csaló hazaáruló Zákeusok lesznek becsületessé, általuk okozott károk rendezőjévé, mert ez az élet-vize ujjá teremti, életre kelti a kárhozat felé haladó bűnöst. Ujjá teremti és örökéletre táplálja föl. De vigyázat! Nem olcsón, hanem ingyen! Az ára borzalmas! Megfizethetetlen! Az Isten egyszülött Fiának az életébe került, annak az egyetlennek az életébe, Akiben az Atya gyönyörködik. Azért ingyen, mert megfizethetetlen.

 

Végül, mi célból adja? Mert Jézustól fizikailag távol árvának érezzük magunkat, ezért tele leszünk aggodalommal. Vígasztalóra van szükségünk, Aki folyamatosan velünk marad és emlékeztet mindarra, amit a Szentháromság Isten mondott, mint Önmaga kijelentését, s amit az Ur Jézus tanított, ami a kijelentés kiteljesedése. Adja az Ő Lelkét, mert ezáltal pecsétel be és szentel meg bennünket, mert csak azok Istennek fiai és Országának örökösei, akiket Isten Lelke vezérel.

 

S amig ezeket a sorokat írom, felsajdul bennem egy nagy félelem. Ámós könyvében olvasunk arról, hogy egyszer Isten éhséget és szomjuságot bocsát a földre, de nem fizikai táplálék és ital után, hanem az Íge után valót. Emberek vándorolni fognak tengertől tengerig és nem találják. (Ámós 8:11,12) S szorongó szívvel gondolok a népemre, akik közül 22,000-en élnek itt Montreálban, akiknek nem kell az élet-vize, akik azt remélik, hogy Canada gazdagsága megelégíti őket…..Fel sem fogva, hogy egy vírus, egy vérrögöcske kapcsán ki lehet e földi életből halni, s az összegyüjtött javakat ellophatja a tolvaj, háboru, infláció, rendszer-változás, etc. Egy rövidzárlatból származó tűz hamuvá tehet mindent. Egyszer ez lesz a világ sorsa, minden meg fog égni, még a föld maga is. De akik az élet-vizéből ittak, abból táplálkoznak, akikben másokat is megelégítő kútfővé vált, azok kegyelemre fogják túlélni az utolsó ítélet tüzét.

 

Tudom, vannak a földi élethez is szükséges dolgok, ám azt is tudom közben, hogy  rengeteget küszködünk olyanokért, amik nem igazán szükségesek. Amit viszont nem tudok és senki se tud, hogy mit hoz a 2018-as esztendő, sőt azt se hogy mit hoz a következő pillanat. Valójában mindegy is. A fontos az, hogy Őbenne találtassunk. Akár elszólít, akár visszajön, bármit amit teszek szóban vagy tettben az Ur Jézus Krisztus nevében történjen, az élet-vizétől megelégítetten és átitatottan. Hogy az életem, s az életünk úgy legyen megáldott, hogy áldássá legyen Jézus nevében másoknak.

 

Szeretettel,  Sz.P., lp

 

VISSZATEKINTÉS

 

ISTENTISZTELETI ÉLETÜNK 

Vasárnaponként 9:30-tól 10:45-ig gyűlünk össze hálát adni, az Urat magasztalni, dícsőiteni énekben, imádságban, s meghallgatni az Ő Igéjének üzenetét, melyet kegyelmesen minden hétre kirendelt. Az elmult évben főleg a nagy ünnepek köré fonódó események határozták meg az ígetanulmányozásunkat. A nyár folyamán hosszabban foglalkoztunk Jónás könyvével, aztán készültünk a REFORMÁCIÓ 500. Évfordulójára, majd vendégigehirdetővel ünnepeltük az Évfordulót. Dr. Szatmári Ferenc prédikált közöttünk és egy gyönyörü történelmi képkiállítást hozott magával a Reformáció Magyarországra kinyuló hatásáról. Az őszi Halottak-Napja kapcsán kerestük az Igéből való reménységet a meghaltak felől, s hamarosan beérkeztünk Advent idejére, s Karácsony ünnepére. S bár elrepült az év, Isten hétről hétre adott táplálékot a lelkünknek.

 

Ugyanezt mondhatjuk a csütörtöki Magyar Házi és a pénteki bibiliaórák felől. A hónap első péntekén az u.n. családi bibliaórán, ahol nagy lépésekben próbáljuk egy-egy bibliai könyv tartalmát megismerni Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, és Dániel könyvei kerültek sorra. Ezek az alkalmak a templom alagsorában voltak megtartva közös étkezéssel, míg a többi péntek estékre a parókián gyültünk össze a könnyebb parkolási lehetőség miatt, de kaptunk meghívásokat házi istentiszteletekre is, ahol egy-egy családi otthon imaházzá vált. A Magyar Otthon lakóinak helybe vittük a nyári vakáció kivételével csütörtökönként az Ígét. Sajnos korántsem jönnek annyian mint lehetne és kellene, de Isten gazdagon nyujtotta üzenetét áldásul mindazoknak, akik éltek vele.

 

Vasárnapi iskolás gyermekeink hétről hétre tanítást kaptak hűséges munkatársainkon keresztül és Anyák Napján és Karácsonykor szívmelegítő programmal köszöntötték a gyülekezetet és dícsérték Istent. Az utolsó vasárnapi gyerekprogramból egyetlen-egy dolog hiányzott: A hiba! A megtanult énekekben versekben egyetlen egy hiba sem volt.

 
Konfirmációi oktatás kezdődött 2017-ben a Nálik család otthonában.
 

Presbiteri gyüléseket a szükséghez képest tartottunk gyakorta bevonva a presbiter feleségeket is. Mindezen tul az istentiszteletet követően kávé, sütemény mellett  együtt maradunk a templom halljában, amikor következő programjainkat, feladatainkat is megbeszéljük.

 

Nyári Csendesnapunkat a Laurentien-i hegyekben ismét megtartottuk. Nagy-nagy öröm együtt lenni az Ige körül testvéri szeretetben, aféle batyus piknik megoldással. De megpróbáltunk egy rövid szabadtéri együttlétet a Jarry Park-ban is istentisztelet után. Bár nem voltunk sokan, de jól sikerült, s ha Isten életünknek kedvez 2018 nyarán is szeretnénk megismételni.

 

A lelkipásztort, amig szabadság vagy hivatalos út miatt távol volt a gyülekezettől a Presbiterek és gyülekezeti tagok helyettesítették az Ur iránt való hűséggel, szent odaadással.

 

Gyülekezeti Ebédeket tartottunk négy alkalommal, melynek célja nem anyagi bevétel, hanem közösségi keresztyén együttlét fehér asztal mellett. A Magyar Házban már több év óta mondunk ünnepi köszöntést karácsonyhoz közeledve, melyet az idén is szivesen vettek az ottlévők,  a köszöntést mondó csoportunk peddig ott maradt a program után a Magyar Házban együtt étkezésen.

 

Itt hadd mondjunk köszönetet minden testvérünknek, az istentiszteleten helyettesítőknek, Biblia-olvasóknak, a presbitereknek, a vasárnapi iskolai tanítóknak, a gyülekezeti ebéd szervezőinek, kivitelezőinek, a beteglátogató testvéreinknek, a házi istentiszteletekre otthonaikat megnyítóknak, az egymásért imádkozóknak, az istentiszteletet követő kávés szeretetvendégség gondozóinak, és mindenkinek aki Isten Országának előmenetelére, gyülekezetünk javára áldásosan forgolódott, áldozott időt, energiát, anyagiakat. 

 

DEMOGRÁFIAI  ADATAINK

 

HÁZASSÁGI HŰSÉGESKÜJÜKET az 50. Évfordulójukon elmondták Pásztor József és Nyiszter Katalin.

ELTEMETTÜK

Németh Juliannát

Nyári Tibort

Gavrilov Klárikát, Magyar Házi bibliaórás tagunkat és

Uskerth Idát, aki a gyülekezet alapító tagja volt.

Nem itt temettük, de a mi drága halottunk, Bak Szilárd presbiterünk édesanyja, aki Erdélyben hunyt el. Mivel gyülekezeti tagjaink közül többen is ismerték személyesen, ezért vasárnapi istentisztelet keretében “Memorial Service”-n emlékeztünk Szilárd édesanyjára a kegyelemben való feltámadás reménysége alatt.

A félévszázados házasságukat ünneplőkre ismét áldást kívánunk, a gyászolóknak pedig Isten kegyelmes vígasztalását.

 

MISSZIÓI MUNKÁNK

 

A gyülekezet missziói és diakóniai szolgálata kibeszélhetetlenül fontos, mert áldások tömegét kaptuk Urunktól, s annak gyümölcsét tovább kell osztanunk. A magának élő keresztyén és a gyülekezet olyan mint a terméketlen fügefa vagy szőlőtő, nincs létjogosultsága.

Az Ur kegyelméből a korábbi évekhez képest ez a szolgálattételünk növekedett. Ismételten hangsulyozzuk, az alább felsoroltak mind cél-adományokból vannak, s az összegek csak a jelzett célra fordíthatók. Tehát az adományok és az elküldött összegek a következőképpen oszlottak meg.

Bevételek

Árvák és általános misszió: $ 10,046.00

Óhazai misszió: $ 3,021.20

Erdélyi Ház:  $ 2,000.00

Sajóládi templomra: $ 3,177.00

Magyarországi Börtönmisszió: $ 500.00

Zsidómisszió: $ 4,000.00

Afrikai kútásás: $ 2,400.00

Kárpátaljai Bethesda szenvedélybetegeket mentő misszió: $ 558.49

Összesen: $ 25,702.69

 

Kiadások

Árvák: $ 9,000.00

Óhazai misszió: $ 2,530.00

Erdélyi Ház, Kőszikla Alapítvány: $ 2,000.00

Sajóládi templom: $ 3,000.00

Magyarországi Börtönmisszió: $ 500.00

Zsidómisszió: $ 4,000.00

Afrikai kútásás: $ 2,500.00

Kárpátaljai Bethesda szenvedélybetegeket mentő misszió: $ 500.00

Útmutató, Mai Ige és postázása: $ 500.00

Összesen: $ 24,530.00

 

Mivel céladományokat még december végén is kaptunk, ezért ezek ujabb összegekkel 2018 tavaszán kerülnek továbbításra. A céladományok, mint fentebb irtuk, a jelzett helyekre fognak megérkezni. Áldja meg az Ur a testvérek adakozását, és mindenekben Istené a dicsőség!

 

ADAKOZÁS

 

A megrontott világban Isten az Ő népének, az Anyaszentegyháznak speciális és egyedülálló feladatot adott, amit nem kapott az ipar, a kereskedelem, a pénzügyi intézetek, a katonaság, sem semmi más intézmény. Ez a feladat: Tudatni mindenkivel, hogy Isten van, él, Ő a Teremtőnk, s az egész mindenség Ura. Nem nyugodott bele a sátán rontásába, hanem az Ő szeretetében kijelentette Magát, s a Menny igazságszolgálatását is kielégítő megoldást hozott a megváltásban, amihez Ő nyujtotta a tökéletes áldozati Bárányt, a saját egyszülött Fiát. Ebben Isten az embernek kaput nyit a menekülésre, hogy aki hisz Jézusban, hisz Jézusnak, az Ő beszédének, és életét átadja az Üdvözítőnek, az bűnbocsánatot, új életet, és örökéletet kap, a földön Jézussal töltött élet-szakaszában pedig Isten bekapcsolja az Ő Országának munkálásába. Ennek a történelmi körülményekhez képest különböző megjelenése és gyakorlata volt, van, és lesz. Volt amikor csak egy hal vagy egy kereszt jelvényével keresték az összetartozást, és katakombákban gyültek össze titkon az üldöztetések miatt, s volt amikor már az összegyülekezésre alkalmas találkozó helyet is építettek. Ez volt a templom. Szent hely, ami képviselte az Anyaszentegyházat, s az Anyaszentegyház kizárólagos feladat-programját, a Krisztusról való bizonyságtételt.

 

Ennek a munkának anyagi szükségei is vannak. Az épületet rendben kell tartani, a különböző programokra fölszerelni, misszionáriusokat, igehirdetőket szabaddá tenni világi munkától, keresettől az evangélium hirdetésére, világszerte induló új gyülekezeteket segíteni, üldözötteket, szenvedőket, özvegyeket, árvákat támogatni. Isten erre nézve rendelte a Tőle kapott javaink tizedét és az ezt meghaladó hálaáldozatot. Mert a tizedet, bár nekünk lett ideadva, Isten azt akarja, hogy mi fordítsuk az Ő Országa munkájára. Ez szóról-szóra ugyanaz, mint amikor a gyermek pénzt kap az édesapjától kifejezetten arra, hogy vasárnap a templomba menve azt tegye a perselybe. Mindent az Urtól kaptunk, és  Isten Országában szolgálni nem teher és kényszer, hanem privilégium, és olyan befektetés amelynek örökkévaló jutalma van!!

A templomban nem kerülöm soha el a perselyt, elkészített adományom az Istennek szentelt, Az Ő áldott segítsége nélkül semmi sincsen, A jókedvű adakozót szereti az Isten.
 
A 2017-es esztendő adakozása a következőképpen oszlott meg:

$20  –                 99-ig                           9   személy, illetve család adakozott

100  –               199-ig                           7

200  –               299-ig                           4

300  –               399-ig                           3

400  –               499-ig                           2

500  –               599-ig                           4

600  –               699-ig                           0

700                  799-ig                            2

800                  899-ig                            1

900..-               999-ig                            1

1000  –             1500-ig                          8

1500  –            2000-ig                           3

2000  –            3100-ig                           5

5,000 dolláron felül pedig 4 család adakozott.

 

Adóbevallási elismervényt mellékelünk. Általában nem szokott hiba lenni, de ha valaki mégis találna, ugy kérjük, hogy késedelem nélkül értesitse az egyházi irodát felülvizsgálás végett. (20 dollár alatt nem adunk ki adóelismervényt)

A számvizsgáló bizottság mint minden évben tüzetesen átvizsgálja tételesen pénzügyi dolgainkat, s az Évi Közgyűlésen tesz jelentést.

Áldja meg az Úr minden teherhordozásban résztvevő testvérünket és kinek-kinek pótolja ki a hálaáldozatát felülről való ajándékokkal, melyeket ez a világ sem adni nem tud, sem elvenni.

 

Comments are closed.

Istentiszteleti Életünk

  • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
  • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
  • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
  • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
  • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
  • A negyedik pénteken “Mai Ige”
  • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca