Évi Jelentés (2017 Február)

 

Hungarian Presbyterian Church

Magyar Presbyteriánus Egyház

Lelkipásztor: Szabó Péter

 

Adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek…..

és elveszem a kőszívet testetekből és adok nektek

hússzívet, és az én Lelkemet adom belétek, és azt

cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok,

és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.”

(Ezékiel 36:26,27)

 

Kedves Testvéreim!

 

Az Útmutató Bibliaolvasó kalauz szerint ez az év Igéje, én pedig hozzáteszem, hogy Isten drága, csodálatos ígérete, sőt az Ószövetségben a messiási ígéreteket meghaladóan, az Újszövetségbe átnyúló reménység ez.   Szükségtelen mondanom, hogy a Megváltó, Úr Jézus Krisztus nélkül ez az Ezékielnek kijelentett Íge soha nem válhatna valóra.

 

Vajjon miért mondja ezt Isten?  Azért mert Ő tudja, hogy mi alapvetően nem tudunk és nem is akarunk változni.  A régi kiadásnak egy javított, civilizáltabb  formájává szeretnénk lenni.  A teljes Szentírásból azonban, amely a rejtetten és mélyen lévő valónkról ad képet,   nyilvánvaló:  Ez lehetetlen.  Annyira meg van romolva az ember, s az emberiség, hogy Isten megállapítja a Biblia elején, (1 Mózes 6:5), hogy “az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz…”  A civilizáció és a kultura csak egy felszíni retusált képet produkál.  Az ember ember maradt.  Noé napjaiban félelmetes és radikális leállítása történt ennek a megrögzött gonoszságnak.  Az új kezdés (Noé családjával) azonban az eredendő bűn vonalat nem számolta föl.

 

A tíz parancsolatban Isten rámutat hogyan lehetne emberebb emberré az ember, ám az is kiderül hogy nem birjuk betölteni.  A jó parancsolatok kárhoztatnak minket.  Az ember nem javítható!  Az Úr Jézus ezért mondja Izráel egyik korabeli kiemelkedő lelki vezetőjének és tanítójának, Nikodémusnak, hogy “szükség néktek ujonnan (azaz felülről) születnetek.”  Nem csak hogy megkérgesedett az ember szíve, de meg is kövesedett.  Képtelenek vagyunk együttérezni a szenvedőkkel, s a megkeményedettségében szívünk alkalmatlan arra, hogy az Úr Jézus lakozzék hit által mibennünk.  Egyetlen dologra alkalmas, hogy az önző, csak magát szerető állapotában onnan fakadjanak” a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások….”(Máté 15:19)  Ezek a szívből származó szörnyűségek formálták nem csak az egyéni életet, hanem az emberiség történelmét is.

 

Isten látva és tudva ezt, ezért ígért és küldött felülről való segítséget az Úr Jézus Krisztusban, s ennek a megváltásnak a folyamatában és folytatásában van benne, hogy Ő teszi meg, amit mi nem tudunk.  Ő veszi el az érzéktelen, lázadó, gonoszságot termelő kőszívet, és Ő ad helyette új hússzívet, ami érez, ami nem kemény, amelyik alkalmas lakása lesz a mi Megváltó Urunknak.  Ebben nagyon nagyon fontos, hogy Ő cselekszi meg, amit ember képtelen megtenni.

 

A szívvel együtt az emberi lélek is tönkrement.  A kettő valami különleges, misztikus, titokzatos kapcsolatban van, s ehelyett a megromlott emberi lélek helyett az Ő saját Lelkét ígéri és adja oda.  S ennek folytatásaként Ő cselekszi meg, hogy parancsolataiban járjunk és törvényeit betöltsük.  Ő,  Ő,  Ő!!!  Ami embernek lehetetlen, Őnéki lehetséges.  Ezért “Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy!”

 

A világvallások arról beszélnek mit kell tenni az embernek az üdvössége érdekében.  Megfürdeni a Gangeszben, ….egy életben legalább egyszer elmenni Mekkába a Kába kőhöz,….betartani étkezési, áldozati törvényeket,…. se vége, se hossza.  Isten pedig arról beszél a Szentírásban, hogy Ő mit csinált miértünk.  Véghezvitte a teremtést, hogy éljünk benne, megteremtette az embert csodamód, Szabadítót ígért az elesett állapotra, és elküldte a Fiát, Aki fölvállalta a megváltást Önmaga odaáldozásában, és Ő végzi el  az ujáteremtést az emberben Ígéje és Szentlelke által.

 

Tehetek én ezért valamit?  Valójában igen is és nem is.  Mert a fentieket csak Ő tudja elvégezni.  És a maga nemében már az is az Ő munkája, ha rádöbbenek a bűneimre.  Ő indított arra, hogy bégessek, mint az elveszett bárány, hogy könyörögjek mint a vak, semmi-nélkül-való, nyomorult koldus, hogy menjek oda ahol Ő jelen van (ahol ketten vagy hárman az Ő nevében vannak együtt, Ő ott van jelen), kapaszkodjak körömmel, foggal, szívvel-lélekkel a Krisztus testéhez, az Anyaszentegyházhoz, tegyem ki magamat a Vele való kapcsolatnak, ígeolvasás és imádkozás formájában, s amit mond, azt csináljam.  Az Úr Jézus egyszer ezt így mondta, hogy az “erőszakoskodók ragadják meg az Isten Országát.”  (Máté 11:12)

 

Nem tudjuk mit hoz 2017.  Azt azonban tudjuk, hogy Ő nem változott és nem változik.  Ő tartott meg csodálatos módon az elmult esztendőben is.  Gazdagon megáldott minket szükségeinkben és a gyümölcstermésben.  Minden okunk megvan a Benne való reménységre, de “egyedüli  reményem, ó Isten, csak Te vagy.”

 

Nagy kísértése az Isten-hívő embernek a kétfelé való sántikálás, tehát hogy ne csak az Úrnak éljek, hanem a világ szerint is, de ebből nem jön ki semmi jó.  Jézus imádkozik az Atyához, mondván:  “Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (János 17:15)  Következésképpen, e világban élünk, de nem e világ szerint.  A hívő ember egyedülálló feladattal bír, nevezetesen Isten Országát terjeszteni a Krisztusról szóló bizonyságtétellel, annak a teljes évezredes tapasztalatában és bizonyosságában, hogy az Úr Jézus Krisztus érdeméért a mi Mennyei Atyánk minden földi szükségünkről is gondoskodni fog.  Ő a leges-legnagyobbat adta nekünk, a Megváltót, az új szívet, és új lelket avégett,  hogy parancsolatait betöltsük.  A hús-szív = érző szív,  s az Úr félelmében hálából-fakadó szeretetből  engedelmes szív is.  Ő teremti és munkálja az új eget és új földet, Ő gyüjti be oda az Ő népét, ahol az Ő jelenlétében fogunk élni, s úgy fogjuk szolgálni Őt, hogy közben látjuk az Ő orcáját.

 

Áldott az Úr mindezekben.  És Aki elkezdte bennünk az Ő munkáját vigye is véghez a Krisztus Jézus napjára.

 

Szeretettel,  Sz.P., lp

 

ISTENTISZTELETI  ÉLETÜNK

 

Az 2016-os évben az igei tanítás az istentiszteleteken a Heidelbergi Káté vezérfonala szerint történt. Ünnepi időszakok megszakították és meggazdagították ezt a folyamatot.

 

Szokásos programunk:

 • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor.
 • Vasárnapi Iskola az Istentisztelettel egyidőben az alagsori helyiségben.
 • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban.
 • A hónap első péntekjén Családok találkozója Bibliaórával este 7-től a templom alagsori helyiségében.
 • A hónap második péntekjén Házi Istentiszteletek meghívás szerint.
 • Imaóra a hónap harmadik péntekjén este 7-től 8-ig a templom alagsorában.
 • Minden negyedik pénteken este 7-től a templom alagsorában a Napi Ige üzenetével foglalkozunk.
 • Gyülekezeti tagjaink számára hozzáférhetők igei füzetecskék 37 nyelven, melyeket ismerőseink, barátaink, munkatársaink között terjeszthetünk.
 • Konfirmációi tanítás 2016-ban nem volt.

 

A lelkipásztor szabadságát két részletben vette ki Szeptember 16-21-ig, valamint Szept. 30-Október 7-ig. A Szept. 18. és Október 2.-i istentiszteleteken presbiter testvérek és gyülekezeti tagok látták el az istentiszteleti szolgálatot. Köszönet mindenkinek.

 

Bibiliaórák és Beteglátogatások:

A Villa Mount Royal-i Öregotthonban 2016-ban junius végéig nyujtottunk angol nyelvű igei szolgálatot.

A Magyar Otthonban a nyári vakáció kivételével minden csütörtökön 3:30-kor Bibliaórát tartunk. Péter Apostol második levelét kezdtük el tanulmányozni. A bent-lakókkal és a kívülről jövőkkel az átlag-látogatottság 10 körül van. Nagy szomoruságunk, hogy a Magyar Otthonban lakók többsége ignorálja, megveti ezt a helybe-hozott igei alkalmat, jóllehet koruknál fogva is látni kellene, hogy a földi életút utolsó szakaszában vannak. Bárcsak könyörülne az Úr és adna ébredést az ott élőknek.

A hónap első péntek estéjén Családi Bibliaórát tartunk este 7 órakor. A közös étkezést a résztvevők kérésére abbahagytuk, helyette sütemény, gyümölcs, és friss kávé várja az odajövőket.  A kérést az indokolta, hogy a 7-től 9-ig tartó együttlétben több időt fordítsunk a lelki táplálékra, mint a testire. Mindezen túl pedig 9-kor zárjuk a közösségi alkalmat, mert többek előtt még hosszú út áll hazáig. E sorok írásakor Jeremiás könyvével foglalkozunk.  Izráel népe engedetlenségei miatt elhangzó ítéletek, nevezetesen a Babiloni fogsággal való büntetés közepette az Uj Szövetség ígérete különösképpen is kiemelkedik.

 

A hónap második péntekjén Házi Bibliaórán találkozunk meghívás szerint, ahol egy-egy család felajánlja otthonát ilyen alkalomra. Helyes és jó gyakorlat. Többnyire egy évben csak egyszer kerül sor egy család számára, de akkor az otthon imaházzá válik. Viszünk magunkkal énekeskönyvet, Bibliát, de ezeken a házi Bibliaórákon szigoruan nincs együttétkezés. Az együttlét este 7-8-ig tart.  Karácsony Vasárnapján a délutánt és az estét a Bak házaspár otthonában töltöttük Bibliatanulmányozással, sok énekléssel és sok bizonyságtétellel egymás hite által épülve. A beszélgetés témája “A legkedvesebb karácsonyi emlékem” volt. Óév utolsó estéjén ez évben is a Gébel család ajánlotta fel otthonát, ahol az elmult esztendő személyes áldásait szedtük csokorba. Meghallgattunk egy erőteljes és áldott igehirdetést Cseri Kálmán, magyarországi nyugalmazott lelkipásztortól internetes közvetítésben, és imaközösségben mentünk át az Újesztendőbe. Mindkét családnak köszönjük, hogy az otthonuk megnyitásán tul még vendégül is látták a résztvevőket.

 

A hónap harmadik péntekjén Imaórára gyülünk össze a templomban este 7-től 8-ig. A vezérfonal az Isten Műhelyében címü áhitatos könyvből van. Pál Apostolon keresztül ismételten hangzik az utasítás, hogy tartassanak könyörgések, esedezések. Az együtt-imádkozás nagy áldása, hogy a hangos imádkozásban résztvevők, míg elmondják azt, amit Isten Szentlelke szívükre helyezett, addig a többiek a bensejükben követik és kapcsolódnak az imádsághoz. Mondhatnánk, hogy ezáltal az imádság megsokszorozódik. A közösség lélek szerint összekapcsolódik, hordozva egymás terhét, örömét, és hálaadását. Folyamatosan imádkozunk Isten-Országa munkájáért, nemzeti előljárókért, népünkért, lelki ébredésért, betegekért, szenvedőkért, üldözöttekért, hiszen ez idő szerint már követhetetlen azoknak száma, főleg muszlim, hindu, és kommunista országokban, akiket az Úr Jézus követéséért üldöznek. Sokakat megölnek nem-egyszer keresztrefeszítve őket, másokat lefejezve. Hogy hányan senyvednek börtönökben, koncentrációs táborokban, azt felmérni sem lehet. Ezen túI összekapcsolódunk könyörgésben közelben és távolban élő családtagjainkért, a gyülekezetünkért, a lelkipásztorért, az igehirdetésért, stb.

 

A beteglátogatást a lelkipásztor végzi öregotthonokban, kórházakban, de időről időre gyülekezeti nőtestvéreink is bekapcsolódnak ebbe a szolgálatba lehetőségük szerint.

 

2016-ben is mentünk Karácsonyi programmal a Magyar Otthonban élő honfitársaink köszöntésére, emlékeztetve őket ezáltal a Karácsony lényegére, nevezetesen, hogy próféciák szerint megszületett a Megváltó Úr Jézus Krisztus Betlehemben. Előadásunkat az ottlévők szívesen vették és figyelemmel hallgatták.

 

Presbiteri Gyűlések: 

A Presbiteri gyűléseket a lelkipásztor vezeti, Gébel Erzsébet, jegyző pedig ismételten pontosan rögzíti az Ágendát és a döntéseket. A Pénztári Jelentést Dobbek Zsuzsa, könyvelő készíti el, aki ugyanakkor ellenőrzi is az adományok bankba hétről-hétre történt elhelyezését, s az adók és számlák késedelem nélküli kifizetését. Köszönjük Dobbek Zsuzsa pontos professzionális munkáját, mert az állami és egyházi szervek felé nagy felelősség hogy minden a legmesszebbmenően törvényszerüen legyen elszámolva. A gyülekezet részéről Bak Szilárd és Turcas Ovidio ellenőrizte a számlák hiteles voltát az esztendő végén. Nekik is szeretnénk köszönetet mondani munkájukért.

A presbitérium 2016-ban tárgyalta és megrendelte egy külső korlát beszerelését Dobra Irénke idős presbiter testvérünk és alapító tagunk otthonába vezető lépcsőre. Irénke néni háláját fejezte ki e gondoskodó szeretetért, mely biztonságosabbá teszi az orvosi vizitekre való elmenést.

Köszönjük minden presbiter testvérünk szolgálatát.  Az Úr áldja meg őket hogy növekedjenek Isten Országa hathatós terjesztésében.

 

Vasárnapi iskolánk:

A gyülekezet kicsi mérete miatt szintén kicsi, de következetes. Az odahozott gyermekek énekeket, bibliai történetet tanulnak, aranymondással. Anyák Napján virággal, énekekkel és versekkel köszöntötték az Édesanyákat és Nagymamákat. Karácsonykor pedig a gyülekezeti ebéd előtt szép zenei műsorral (fuvola, zongora, hegedű) okoztak örömet közösségünknek, majd előadták a Karácsony történetét. Köszönjük Gébel Erzsikének, Turcas Andreának, Veres Olgának és Szabó Péternének hűséges munkájukat.

Zenei Tábort tartottunk Julius 25-28-ig Turcas Athena szervezésében a Laurentien-i hegyekben. Mig a gyermekek különböző hangszereken, zongorán, fuvolán, hegedűn, csellón, és trombitán egyházi énekeket gyakoroltak, a szülők az étkezésről gondoskodtak, majd áhitatokat vezettek a gyermek bibliaórákon. Helye volt a fürdésnek, játéknak, sportnak is. A megtanult és gyakorolt darabokat Október 23.-án Zenés Istentisztelet keretében adták elő Isten dicsőségére és a gyülekezet örömére a templomban.

Nyári Csendesnapunkat szokás szerint a Notre Dame tó mellett tartottuk Augusztus 20-án. Jó volt együtt lenni igetanulmányozásban, éneklésben, imádkozásban, de jó volt együtt élvezni a természetet, vizet, étkezést, testvéri közösséget is.

 

Gyülekezeti Ebédeket tartottunk három alkalommal, nevezetesen az Évi Közgyűlést követően, a Reformációi Emlékünnepélyen, valamint december második vasárnapján a Karácsonyi Ebédet.  A konyhai munkák szervezését, irányitását ez esztendőben is Pásztor József és felesége, Katika végezték, sok gyülekezeti tag segítségével. Mindent köszönünk.

A 2016-os évre volt tervezve, de az ünnepi feladatok tulzsufoltsága miatt a Pásztor József és Nyiszter Katalin 50. Házassági Évfordulójáról való megemlékezés elhalasztódott 2017. január 7-re. Emlékezetes, gyönyörű lelki együttlétünk volt. Fogadalomtételüket Isten előtt ujították meg a szentélyben a gyülekezet és a család jelenlétében. Az ifjusági zenekar játszotta a bevonulási indulót, majd gyülekezeti tagjaink áldást énekeltek a házaspár köszöntésére. A szertartást követő alagsori ebéden többen szólaltak meg igei üzenettel. Köszönjük az ebédmegrendezők minden segítségét, a Pásztor házaspárra pedig Isten áldását és megtartó kegyelmét kérjük.

 

DEMOGRÁFIAI  ADATAINK

MEGKERESZTELTÜK

Demeter Nadia Alexandrát, Demeter Zoltán és Dolynska Julia kislányát, Argyelán Csöpike dédunokáját Szept. 25.-én.  Az Ur Jézus áldja és őrizze a gyermeket és egész kedves családját.

ELTEMETTÜK

Uskerth Elizabeth-et, néhai Uskerth László presbiterünk és Jeney-Nagy Ida leányát 57 éves korában.

Zimány György testvérünket, Zimány György és Nagy Margit fiát, Zimány Ilonka férjét 85 éves korában, Október 15.-én

Noéh Anna, alapító tagunkat és presbiterünket, Noéh Gábor és Barcsay Olga leányát, 90  éves korában Október 16.-án

 

Az igazak emlékezete áldott. Az Úr kegyelme legyen az ittmaradottakkal.

 

MISSZIÓI BESZÁMOLÓ

Missziói munkánkat kizárólag önkéntes céladományokból végezzük, de a névtelen, kicsi 20 dollár alatti adamányokat is oda regisztráljuk.

Bevételek

Árvák, általános és Bódis Erdélyi misszió: $  7,529.50

Ethiopiai éhinségre: $ 1,000

Erdélyi Ház:  $ 2,000

Sajóládi templomra: $ 940

Magyarországi Börtönmisszió: $ 500

Zsidómisszió: $ 5,400

Afrikai kútásás: $ 1,110

Kárpátaljai Bethesda szenvedélybetegeket mentő misszió: $ 500

Összesen: $ 18,979.50

 

Kiadások

Victor és Horváth árvák: $ 4,000

Külső lépcsőkorlát: $ 1,423.22

Általános és Erdélyi misszió: $ 1,000

Ethiopiai éhinségre:  $ 1,000

Erdélyi Ház, Kőszikla Alapítvány: $ 2,000

Sajóládi templom: $ 2,000

Magyarországi Börtönmisszió: $ 500

Zsidómisszió: $ 5,400

Afrikai kútásás: $ 1,000

Kárpátaljai Bethesda szenvedélybetegeket mentő misszió: $ 500

Útmutató, énekeskönyv és postázás: $ 550

Összesen: 19,373.22

 

A korábbi évek missziói kinyulásain tul speciális adományok érkeztek még a kárpátaljai szenvedélybetegeket mentő misszió támogatására, valamint Bódis Miklós lelkipásztor Erdélyi missziójára, és a Sajóládi templomra. A templomépítésről szóló kérőlevelet az évi jelentés végén közöljük. Amint látni fogjuk ez az utóbbi évtizedben indult kicsi gyülekezet tiszteletreméltó anyagi erőfeszítést tett az építkezésben, s csupán a befejezéshez közel kért segítséget. A Presbitérium határozata értelmében külön gyüjtést indítunk további segélynyujtás végett Sajóládi testvéreink temploma számára. Ki-ki, – ahogy Isten Szentlelke indítja – tegyen céladományt a saját fel nem használt adakozási borítékjába, hogy támogatása adómentesítés végett a saját nevére legyen bejegyezve.

Az 5,400 dolláros céladomány Magyarországi és Erdélyi zsidó misszióra, valamint Jews for Jesus, Canada, Jews for Jesus, Izrael, Good News for Izrael, (USA), Chosen People Ministries (USA), His Word for His People (Héber-Magyar Ujszövetségek), Christian Jewish Federation Ministry Canada szervezeteknek lett elküldve. Ezen kívül 37 nyelven lévő bibliai pamphletek lettek megvásárolva evangélizáció céljából. Helyszűke miatt csak a magyarországi köszönő levelet mellékeljük. A többi visszaigazolás az egyházi irattárban minden gyülekezeti tag számára hozzáférhető és megtekinthető a 2016-os dossziéban.

Az egyház alapvető célja az Evangélium terjesztése és a diakónia. Isten kegyelmesen a 2016-os esztendőben is meggazdagított minket e szolgálattal, hiszen így van megirva: “Tőlem származik a te gyümölcsöd…” Segítsen meg az Ur továbbra is bennünket, hogy ez növekedjen az Ő dicsőségére.

 

ÉPÜLETEINK

A templomépület évi fenntartásának költségeiben heti 100 dollárral veszünk részt, ami fedezi az ide vonatkozó összkiadás ránkeső egy-negyedét

A parókia fenntartására, mely a 385 Blvd. Deguire épületben van a pénzügyi kimutatás szerint 2016-ban $ 5,363.75-t fizettünk, melyből 2,768.32 volt condo díj.  Hat év után valami kevés javítani való is mutatkozik, két fürdőszobai csapot vagy javítani, vagy kicserélni, s a kis fürdőszobai zuhany fölött csempével borítani a falat, kevesebb mint 2 négyzetméternyi részen.

 

ADAKOZÁS

A világ Anyaszentegyházán belül a helyi gyülekezetek adománya Isten Országa munkájára  önkéntes, hálából fakadó összegekből kell hogy kikerüljön.  Isten Országát nem lehet világi, nem is beszélve tisztáltalan-hátterü forrásból építeni. Adakozásunk elismerése annak, hogy az Úrtól kaptunk mindent, elmét, testet, lelket, s mi az Isten népe vagyunk, hogy a missziói parancsot kereteinken belül betöltsük.  Az Úrtól kapott javainkból hozzuk a hálaáldozatot mindazokra a kiadásokra, melyeket a következő oldalon a pénzügyi kimutatásunkban részletezünk.  A normális költségek fedezése mellett külön szolgálatunk a diakónia és a misszió, melyeket céladományokból juttatunk el a megnevezettekhez, azzal a megdöbbentő igei ismerettel, hogy “kölcsön ad az Úrnak, aki a szegénynek ad”, és “egy pohár víz” se kerül elfeledésre az Úrnál.  De nem azért adunk, hogy jutalmat kapjunk, hanem azért, mert Mennyei Atyánktól kaptunk mindent, az életet, a levegőt, a vizet, az értelmet, a munkaképességet, a munkalehetőséget, és nagyon folntos tudni, hogy a gyümölcstelen szőlővesszőnek és fügefának nincs létjogosultsága.  Abban dicsőittetik meg a Mennyei Atya, – mondja Jézus- ha sok gyümölcsöt termünk.  A szőlővessző szükséges, hogy szervesen legyen benne a szőlőtőben, s a gyümölcsöt nem magának termi, hanem a gazdájának.  Ezzel a háttérrel megdöbbentő ez az igei kijelentés, hogy “kölcsön ad az Úrnak, aki a szegénynek ad”. Ugyan mit adtunk az Úrnak, amit ne Tőle kaptunk volna?? Itt a kényszernek nincs helye, mert a jókedvü adakozót szereti az Isten. Tudatosan és szándékosan nem említettem Isten ajándékainak a tetejét, a csúcsát, a megváltást, a kereszthalálért adott bűnbocsánatot, az örökéletet Isten Országában, mert mindezek megfizethetetlen, és kifejezehetetlen ajándékai a Szent Istennek.  Mindent kegyelemből kaptunk!!!

A 2016-es esztendő adakozása a következőképpen oszlott meg:

$  1  –                 99-ig                           8   személy, illetve család adakozott

100  –               199-ig                           4

200  –               299-ig                           4

300  –               399-ig                           3

400  –               499-ig                           1

500  –               599-ig                           1

600  –               699-ig                            0

700                  799-ig                            0

800                  899-ig                            1

900..-               999-ig                            1

1000  –             2000-ig                          9

2000  –            2999-ig                           4

Ezen tul  2 család 5,000 dolláron felül és két család 10,000 dolláron felül adakozott.

 

Adóbevallási elismervényt mellékelünk. Általában nem szokott hiba lenni, de ha valaki mégis találna, ugy kérjük, hogy késedelem nélkül értesitse az egyházi irodát felülvizsgálás végett.

A számvizsgáló bizottság mint minden évben tüzetesen átvizsgálja tételesen pénzügyi dolgainkat, s az Évi Közgyűlésen tesz jelentést.

Áldja meg az Úr minden teherhordozásban résztvevő testvérünket és kinek-kinek pótolja ki a hálaáldozatát felülről való ajándékokkal, melyeket ez a világ sem adni nem tud, sem elvenni.

 

Comments are closed.

Istentiszteleti Életünk

 • Vasárnap és ünnepnap Istentisztelet de. 9:30-kor
 • Minden csütörtökön du. 3:30-kor Bibliaóra a Magyar Otthonban
 • A hónap első péntekjén Családi Bibliaóra este 7-től
 • A hónap második péntekjén Bibliaóra magánotthonban meghívás szerint
 • A hónap harmadik péntekjén Imaóra a parókián
 • A negyedik pénteken “Mai Ige”
 • Minden szombaton de. 10-töl Konfirmációi oktatás a templomban

 

Címünk

7110 De L'Epée Avenue, Montreal, Qc, H3N-2E1
Templom telefonja: 514-272-7330
Lelkészi Hivatal: 514-331-1510
Website: http://reformatusegyhazmontreal.ca
Email: info@reformatusegyhazmontreal.ca